คอร์สเรียนนี้ดีอย่างไร?

การเรียนรู้แบบองค์รวมช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้มากกว่าแค่ภาษาอังกฤษ 

คอร์สเรียน Primary Plus สำหรับเด็ก ๆ อายุ 6-12 ปี จากบริติช เคานซิล ซึ่งจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่มีความปลอดภัย และบรรยากาศในการเรียนที่ช่วยส่งเสริมให้น้อง ๆ สนุกสนานไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ

โดยคอร์สนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ กล้าสื่อสารได้อย่างมั่นใจ เก่งรอบด้านทั้งภาษาอังกฤษและการใช้ชีวิต เพราะคอร์สเรียนของเราได้รับการออกแบบเป็นพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญของ บริติช เคานซิล เพื่อให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนในประเทศไทย

คอร์ส Primary Plus แต่ละระดับจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมไปถึงการทำกิจกรรมสนุก ๆ เช่น เล่านิทาน ร้องเพลง แต่งกลอน การประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ เกม และการแสดง เพื่อให้เด็ก ๆ สื่อสารภาษาอังกฤษและได้รับความสนุกสนานในการเรียนอย่างเต็มที่ คุณครูผู้เชียวชาญจะส่งเสริมให้เด็ก ๆ เพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยการเรียนการสอนที่จะมีการสื่อสารระหว่างกันอยู่ตลอดเวลา สนุกสนานและมีความท้าทาย เด็ก ๆ จะได้รับโครงงานและแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการในแต่ละวัย รวมไปถึงการได้ทำงานเป็นกลุ่มเพื่อกระตุ้นให้ร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหาร่วมกับเพื่อน ๆ ในห้องเรียน

เด็กๆ จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษพร้อมกับการพัฒนาทักษะสำคัญต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต อาทิ

 • ความเป็นผู้นำ การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา
 • การทำงานร่วมกับผู้อื่นกับการสื่อสาร
 • ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

Course information

 • ระดับชั้นเรียน

  • Primary Plus ระดับ 1
  • Primary Plus ระดับ 2
  • Primary Plus ระดับ 3
  • Primary Plus ระดับ 4
  • Primary Plus ระดับ 5
  • Primary Plus ระดับ 6
 • ระยะเวลาของหลักสูตร

  • 2 ชั่วโมง ต่อ 1 บทเรียน ต่อ 1 สัปดาห์
  • สัปดาห์ละครั้ง
  • เริ่มต้นภาคเรียนใหม่ เดือนพฤษภาคมและตุลาคม
 • สอบถามคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

  ส่งข้อความหาเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Primary Plus จาก English course consultants ได้ที่นี่

 • ทำไมต้องคอร์สเรียน Primary Plus?

  คอร์สของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน ช่วยส่งเสริมการเรียนและการสอบภาษาอังกฤษที่โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเด็ก ๆ ให้เก่งรอบด้าน พร้อมสู่โลกกว้าง

คอร์สของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน ช่วยส่งเสริมการเรียนและการสอบภาษาอังกฤษที่โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมเสริมสร้างทักษะการออกเสียงให้เด็ก ๆ ได้มั่นใจในการสื่อสาร 

เด็ก ๆ จะมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของตัวเอง

ในระหว่างเรียน เด็ก ๆ จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ได้เปิดโลกการเรียนรู้ รวมไปถึงกิจกรรมที่ต้องใช้ตรรกะและกระบวนการทางความคิด เพื่อให้สอดคล้องกับความถนัดของนักเรียนแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป และเห็นถึงพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษของตนเองได้

ทั้งนี้เด็ก ๆ ทุกคนมีบุคลิกและความสามารถที่แตกต่างกันไป เราจะมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายร่วมกันกับเด็ก ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับเด็ก ๆ แต่ละคน

พัฒนาการเรียนรู้ด้วยผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษระดับโลก

ด้วยประสบการณ์กว่า 80 ปี บริติช เคานซิล มีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในด้านการพัฒนาทักษะทางภาษา คอร์สเรียนของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของน้อง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน และเสริมสร้างความมั่นใจไปพร้อม ๆ กัน คุณครูผู้เชี่ยวชาญของเรามากด้วยประสบการณ์ พร้อมการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ๆ ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมในการนำไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กเล็ก

คุณครูคอยติดตามผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง

คุณพ่อคุณแม่สามารถรู้สึกได้ถึงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ชัดเจนของเด็ก ๆ ผ่านการประเมินในชั้นเรียน ที่จัดขึ้นหลังการเรียน 4-6 ครั้ง ผ่านโปรเจค แบบฝึกหัดการเขียนและการนำเสนอผลงานของแต่ละบทเรียน เพื่อให้เด็ก ๆ เห็นพัมนาการของตนเองได้ ร่วมกับการฝึกฝนหลักการใช้ภาษา และคำศัพท์จากกิจกรรมออนไลน์  เด็ก ๆ จะพูดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องชัดเจน รวมถึงทักษะอื่น ๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น 

นอกจากนั้น คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถช่วยส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้ที่บ้าน เช่น การสังเกตพัฒนาการและช่วยเด็ก ๆ ทำการบ้าน 
นอกจากนี้ เด็ก ๆ จะได้ฝึกฝนหลักการใช้ภาษาและคำศัพท์เพิ่มเติม ทางออนไลน์  ด้วยรูปแบบเกมส์ ซึ่งจะปลดล๊อคเมื่อเด็ก ๆ ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ 

เมื่อเรียนคอร์ส Primary Plus เด็ก ๆ จะสามารถ

 • สร้างทักษะภาษาอังกฤษและเกิดความมั่นใจในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
 • อ่านออกเสียงได้อย่างยอดเยี่ยม
 • พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านการทำงานเป็นกลุ่ม
 • พัฒนาทักษะชีวิตผ่านงานและโปรเจคที่ท้าทายและเสริมสร้างจินตนาการ
 • พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ และทักษะการคิดวิเคราะห์
 • ได้รับความมั่นใจในการที่จะแสดงออกและสื่อสารอย่างคล่องแคล่ว
 • ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน ผ่านเรื่องราวของแกะน้อย "Shaun the Sheep"