ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษา

การเรียนในแบบ Primary Plus

เตรียมพร้อมเพื่ออนาคตที่สดใส กับคอร์สเรียนทั้ง 6 ระดับของ Primary Plus ที่จะช่วยให้เด็กๆ กล้าสื่อสารได้อย่างมั่นใจ เก่งรอบด้านทั้งภาษาอังกฤษและการใช้ชีวิต เพราะคอร์สเรียนของเราได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญของ บริติช เคานซิล โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนในประเทศไทย

มั่นใจได้เลยว่า ทุกก้าวของการเรียนรู้ ทุกบทเรียนที่เด็กๆ จะได้รับนั้นเหมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละวัย เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับทักษะชีวิตที่สำคัญสำหรับอนาคต ผ่านกิจกรรมสนุกสนานหลากหลาย ที่จะช่วยยกระดับความเข้าใจและการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course information

 • ระดับชั้นเรียน

  • Primary Plus ระดับ 1
  • Primary Plus ระดับ 2
  • Primary Plus ระดับ 3
  • Primary Plus ระดับ 4
  • Primary Plus ระดับ 5
  • Primary Plus ระดับ 6
 • ระยะเวลาของหลักสูตร

  • 2 ชั่วโมง ต่อ 1 บทเรียน ต่อ 1 สัปดาห์
  • สัปดาห์ละครั้ง
  • เริ่มต้นภาคเรียนใหม่ เดือนพฤษภาคมและตุลาคม
 • สอบถามคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

  ส่งข้อความหาเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Primary Plus จาก English course consultants ได้ที่นี่

5 เหตุผลสำคัญ ว่าทำไมต้องเรียน Primary Plus

สร้างเกราะความมั่นใจ ไปพร้อมกับการเรียนภาษาอังกฤษ

ด้วยประสบการณ์กว่า 80 ปี บริติช เคานซิล จึงมั่นใจว่าเรามีทั้งความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในด้านการพัฒนาทักษะทางภาษา คอร์สเรียนของเราจึงถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเด็กๆ อย่างเป็นขั้นตอน และเสริมสร้างความมั่นใจไปพร้อมกัน

ในแต่ละระดับของ Primary Plus เด็กๆ จะได้ฝึกฝนทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างสมดุล พร้อมให้ความสำคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่

ให้เด็กๆ เก่งรอบด้าน พร้อมสู่โลกกว้าง

คอร์สเรียนของเราส่งเสริมเด็กๆ ทั้งทางร่างกาย, บุคลิกภาพ, สังคม และอารมณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต เช่น ความคิดสร้างสรรค์, ความเป็นผู้นำ และการคิดวิเคราะห์ กิจกรรมต่างๆ ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษโดยใช้สื่อหลากหลายประเภท ช่วยให้เด็กๆ ซึมซับทักษะที่จำเป็นในชีวิตไปใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ เราพัฒนาต่อยอดทักษะนี้มาจากกรอบความคิด '6Cs' ที่ถูกคิดค้นขึ้นโดย Fullan และ Langworthy (2013) และ UNESCO’s transversal skills (2013)

 • ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
 • ความเป็นผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพ
 • การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
 • การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา
 • ความรู้ ความเข้าใจด้านดิจิตอล
 • ทักษะความร่วมมือและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

เรียนรู้อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์

เราใช้อุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ ได้เปิดโลกการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา ผ่านกิจกรรมสนุกสนานหลากหลาย เช่น เกมส์, ดนตรี รวมถึงกิจกรรมที่ต้องใช้ตรรกะและกระบวนการทางความคิด เพื่อให้สอดคล้องกับความถนัดในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันในห้องเรียน พร้อมช่วยสร้างเสริมความฉลาดในการเรียนรู้ครบทุกด้าน

ผลลัพธ์ที่สัมผัสได้

ผู้ปกครองสามารถสัมผัสถึงความก้าวหน้าของลูกๆ ได้อย่างชัดเจนผ่านการประเมินในชั้นเรียนที่จะทราบหลังการเรียน 4-6 ครั้ง ร่วมกับการฝึกฝนหลักการใช้ภาษาและคำศัพท์จากกิจกรรมออนไลน์

ท้ายบทเรียนจะมีชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประเมินผลการเรียน เช่น การทำโครงงาน การนำเสนอผลงาน การเขียน

ฝึกฝนเพิ่มเติมผ่านกิจกรรมออนไลน์

เด็กๆ จะได้ฝึกฝนหลักการใช้ภาษาและคำศัพท์เพิ่มเติมทางออนไลน์ด้วยรูปแบบเกมส์ ซึ่งจะปลดล๊อคเมื่อเด็กๆ ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ