ทางสถาบันต้องการให้ผู้เรียนทุกท่านรับผิดชอบในพฤติกรรมของตนเมื่อเข้าเรียนในห้องเรียนออนไลน์

พฤติกรรมที่พึงประสงค์

 เช่นเดียวกับห้องเรียนโดยทั่วไป ผู้เรียนและคุณครูผู้สอนในห้องเรียนออนไลน์ควรเคารพซึ่งกันและกัน:

 • ประพฤติตนอย่างเป็นมิตรกับผู้เรียนท่านอื่น
 • ให้ผู้เรียนท่านอื่นมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน
 • เข้าร่วมกิจกรรมที่คุณครูผู้สอนกำหนดในห้องเรียน
 • ทำตามคำแนะนำของคุณครูผู้สอน
 • ฟังผู้เรียนท่านอื่นและให้โอกาสผู้เรียนท่านอื่นได้มีส่วนร่วมในห้องเรียน
 • ควรมีเพียงผู้เรียนปรากฎในกล้อง
 • ขอความช่วยเหลือจากคุณครูผู้สอนหรือแจ้งผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้เมื่อมีปัญหาในการเรียน

ทางสถาบันเชื่อว่าวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนมากที่สุดคือการชื่นชมและสนับสนุนพฤติกรรมที่เหมาะสม

 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

ผู้เรียนต้องไม่ประพฤติตามพฤติกรรมด้านล่างนี้

 • ข่มขู่หรือใช้ความรุนแรง
 • มีพฤติกรรมข่มเหง รังแก ผู้อื่น
 • มีเจตนาไม่เชื่อฟัง
 • มีพฤติกรรมแบ่งแยก เลือกปฏิบัติ
 • ใช้คำหยาบคายในภาษาใดก็ตาม
 • ใช้โทรศัพท์ระหว่างการเรียนการสอน
 • ส่งข้อความที่ไม่สุภาพ

 

นอกจากนี้ ผู้เรียนและผู้ปกครองต้องปฏิบัติตามกฎในระเบียบปฏิบัติที่ท่านได้ลงลายมือชื่อรับทราบ ตามด้านล่าง:

1.       ไม่บันทึกการเรียนการสอนออนไลน์

ผู้ปกครองมีความรับผิดชอบในการดูแลไม่ให้มีการบันทึกหน้าจอหรือบันทึกวิดีโอตลอดการเรียนการสอนออนไลน์ หากมีการ  ละเมิดระเบียบนี้อาจมีผลให้ผู้เรียนถูกยกเลิกคอร์สเรียนของบริติช เคานซิล

2.       อนุญาตให้มีผู้เรียนปรากฎในกล้อง

ไม่ควรมีบุคคลอื่นนอกจากผู้เรียนปรากฎในกล้องตลอดการเรียนการสอน

3.       การติดต่อผู้เรียน

บุคลอื่นนอกเหนือจากผู้เรียนไม่ควรติดต่อผู้เรียนท่านอื่นในห้องเรียน

 4.       การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบใดใด รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ หรือ ข้อมูลการติดต่อ  เป็นสิ่งต้องห้าม

5.       การใช้งานอย่างเหมาะสม

ผู้เรียนควรปฏิบัติตามนโยบายที่ครอบคลุมถึงการใช้งานการเรียนออนไลน์อย่างเหมาะสมที่ประกาศโดยบริติช เคานซิล ผู้เรียน   ควรติดต่อกับผู้เรียนท่านอื่นผ่านทางช่องทางในห้องเรียนออนไลน์ที่มีการจัดขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้เท่านั้น และไม่พยายามหรือ ช่วยเหลือผู้อื่นในการพยายามติดต่อกับผู้เรียนท่านอื่นนอกเหนือจากช่องทางห้องเรียนออนไลน์

6.       นโยบายการต่อต้านการห่มเหง รังแกผู้อื่น

ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ใช้ในชั้นเรียนปกติ รวมไปถึงจุดยืนในการไม่ยอมรับการข่มเหง รังแกในรูปแบบใดใด

 

*หากผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายพฤติกรรมอันพึงประสงค์นี้ อาจนำไปสู่การระงับหรือยกเลิกคอร์สเรียนของบริติช เคานซิล*