• คอร์สเรียนช่วงปิดเทอม 
  • กรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่
  • 30 ชั่วโมง: 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

จุดประกายจินตนาการ สร้างอนาคตที่ดี 

คอร์ส Creative English ช่วงปิดเทอมของเราจะช่วยให้ลูก ๆ สามารถใช้การสื่อสารในโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อทำกิจกรรมแบบมีปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลายได้

สิ่งที่ลูกของคุณจะได้จากคอร์สนี้:

  • ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับหัวข้อเพื่อพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน
  • ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้และนำทักษะชีวิตมาใช้ เช่น การทำงานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ ความเป็นผู้นำ และการแก้ปัญหา
  • ปลูกฝังความอยากรู้อยากเห็น ความรักในการเรียนรู้ และมีโอกาสได้ใช้ภาษาที่เรียนมาอย่างสร้างสรรค์