• คอร์สเรียนช่วงปิดเทอม 
  • เรียนที่สาขาสยามสแควร์ หรือ ที่สาขาเชียงใหม่
  • 30 ชั่วโมง: 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

จุดประกายจินตนาการ พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ สู่อนาคตที่สดใสของลูกคุณ

คอร์ส Creative English ช่วงปิดเทอมของเราจะช่วยให้น้องๆ สามารถนำภาษาอังกฤษในห้องเรียนเพื่อใช้สื่อสารในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างมั่นใจ พร้อมทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 

สิ่งที่ลูกของคุณจะได้จากคอร์สนี้:

  • ได้เรียนรู้จากบทเรียนในรูปแบบธีมเรื่องราวที่น่าสนใจจากสื่อ Twinkl ที่ออกแบบมาเพื่อน้องๆ ในแต่ละกลุ่มอายุโดยเฉพาะ
  • สามารถใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน
  • ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน (project-based approach) พร้อมทั้งฝึกทักษะชีวิต เช่น ทักษะการทำงานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ ความเป็นผู้นำ และการแก้ปัญหา
  • ปลูกฝังความอยากรู้อยากเห็น ความรักในการเรียนรู้ และมีโอกาสได้ใช้ภาษาที่เรียนมาอย่างสร้างสรรค์
  • พัฒนาความรักในภาษาอังกฤษและเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาทั้งในและนอกห้องเรียน

ตารางเรียนสาขาสยามสแควร์

  • 25 มีนาคม - 5 เมษายน (จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 13.00 น. - 16.00 น.)
  • 17 - 30 เมษายน (จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 13.00 น. - 16.00 น.)

ตารางเรียนสาขาเชียงใหม่

  • 17 - 30 เมษายน (จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 13.00 น. - 16.00 น.)