Young leaner students with female teacher in class

ด้วยประสบการณ์กว่า 70 ปี ในการสอนภาษาอังกฤษของบริติช เคานซิลในหลากหลายประเทศทั่วโลก เราจึงรู้ดีว่าการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นอย่างไร เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการรวดเร็วและเห็นผลจริง

บริติช เคานซิล ประเทศไทย มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสอนทั้งวิชาหรือสอนควบคู่ไปกับคณาจารย์ชาวไทยของทางโรงเรียน  เราถือความต้องการของทางโรงเรียนเป็นหลัก และจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องและส่งเสริมการเรียนการสอนในส่วนของทางโรงเรียนเองเพื่อต่อยอดให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีที่สุด

ความภาคภูมิใจของเรา

บริติช เคานซิลได้จัดโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมประมาณ 40 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ของการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนของทั้งระดับประถมและมัธยม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโปรแกรมกว่า 1,000 คน และมีทีมอาจารย์ชาวอังกฤษของเรา 9 ท่าน สอนประจำอยู่ที่โรงเรียน   ความสำเร็จของโปรแกรมนี้อยู่ที่ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจในพัฒนาการของผู้เรียน และการสร้างความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับผู้ปกครอง ครู โรงเรียน และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในปี พ.ศ. 2555 บริติช เคานซิลได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ให้จัดโปรแกรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียน โดยหลักสูตรถูกออกแบบให้สอดรับกับความต้องการของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยโดยเฉพาะ ซึ่งทางโรงเรียนมีแผนขยายโปรแกรมให้ครอบคลุมนักเรียนกว่า 2,000 คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีต่อๆ ไป

โปรแกรมฝึกอบรมครูวิชาภาษาอังกฤษและการพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน

นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับสถาบันการศึกษาโดยตรงแล้ว บริติช เคานซิลยังร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรอื่นๆ ในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย ซึ่งเรามีประสบการณ์ตรงในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการพัฒนาบุคลากรผู้สอนทั้งในระดับประถม มัธยมและมหาวิทยาลัย

เราร่วมมือกับพันธมิตรของเราอย่างใกล้ชิดโดยดึงความรู้และความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ตรงของเราออกมาช่วยเหลือครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้สามารถพัฒนาการสอนได้อย่างเต็มรูปแบบ นอกเหนือจากนี้ บริติช เคานซิลยังมีคอร์สฝึกอบรม INSETT (In Service Teacher Training) พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนอันทันสมัยและมีคุณภาพสูง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตรอบรมครู และแหล่งเรียนรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษ ที่หน้า การสอนภาษาอังกฤษ