BMAT คือการสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ ซึ่งจัดทำโดย Cambridge Assessment

การสอบ BMAT ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 ส่วน

  • ตอนที่ 1 ความถนัด และทักษะ 60 นาที (ข้อสอบปรนัย)
  • ตอนที่ 2 ความรู้และการประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ 30 นาที (ข้อสอบปรนัย)
  • ตอนที่ 3 สอบเขียนบรรยาย 30 นาที (ข้อสอบบรรยาย)

วันที่และค่าธรรมเนียมการสอบ

วันที่ รายละเอียด ค่าธรรมเนียมการสอบ
20 สิงหาคม – 28 กันยายน 2561

ช่วงเวลาลงทะเบียนปกติสำหรับ BMAT

6,700 บาท

29 กันยายน 2561 - 10 ตุลาคม 2561

ช่วงเวลาลงทะเบียนล่าช้าสำหรับ BMAT

8,500 บาท
31 ตุลาคม 2561

วันที่สอบ

 
23 พฤศจิกายน  2561

วันประกาศผลสอบ

 

สมัคร BMAT ที่นี่: https://goo.gl/zmErNi

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง