BMAT คือการสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ ซึ่งจัดทำโดย Cambridge Assessment Admissions Testing

การสอบ BMAT ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 ส่วน

  • ตอนที่ 1 ความถนัด และทักษะ 60 นาที (ข้อสอบปรนัย)
  • ตอนที่ 2 ความรู้และการประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ 30 นาที (ข้อสอบปรนัย)
  • ตอนที่ 3 สอบเขียนบรรยาย 30 นาที (ข้อสอบบรรยาย)

วันที่และค่าธรรมเนียมการสอบ

วันที่ รายละเอียด ค่าธรรมเนียมการสอบ
13 สิงหาคม 2562 – 20 กันยายน 2562

ช่วงเวลาลงทะเบียนปกติสำหรับ BMAT

6,700 บาท

21 กันยายน 2562 - 04 ตุลาคม 2562

ช่วงเวลาลงทะเบียนล่าช้าสำหรับ BMAT

8,500 บาท
30 ตุลาคม 2562

วันที่สอบ

 
22 พฤศจิกายน  2562

ประกาศผลสอบออนไลน์ ที่นี่

 

สมัคร BMAT ที่นี่: http://bit.ly/bcbmat2019

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง