BMAT คือการสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ ซึ่งจัดทำโดย Cambridge Assessment

การสอบ BMAT ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 ส่วน

  • ส่วนที่ 1 ความถนัด และทักษะ 60 นาที (ข้อสอบปรนัย)
  • ส่วนที่ 2 ความรู้และการประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ 30 นาที (ข้อสอบปรนัย)
  • ส่วนที่ 3 งานเขียน 30 นาที (ข้อสอบบรรยาย)

วันที่และค่าธรรมเนียมการสอบ

วันที่ รายละเอียด ค่าธรรมเนียมการสอบ
1 – 23 กันยายน 2016

ช่วงเวลาลงทะเบียนปกติสำหรับ BMAT

7,100 บาท
26 กันยายน – 6 ตุลาคม 2016

ช่วงเวลาลงทะเบียนล่าช้าสำหรับ BMAT

8,700 บาท
2 พฤศจิกายน 2559

วันที่สอบ

 
25 พฤศจิกายน  2559

วันประกาศผลสอบ

 

ช่องทางการชำระเงิน

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสอบที่เบอร์ 02 657 5678 หรือ examinations@britishcouncil.or.th ในการขอใบสมัครสอบ BMAT

ผู้สอบสามารถยื่นใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสอบได้ที่บริติช เคานซิลล์สาขาสยามสแควร์ โดยชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (วีซ่าและมาสเตอร์คาร์ดเท่านั้น) ไม่สามารถชำระด้วยเงินสด