BMAT คือการสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ ซึ่งจัดทำโดย Cambridge Assessment

การสอบ BMAT ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 ส่วน

  • ตอนที่ 1 ความถนัด และทักษะ 60 นาที (ข้อสอบปรนัย)
  • ตอนที่ 2 ความรู้และการประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ 30 นาที (ข้อสอบปรนัย)
  • ตอนที่ 3 สอบเขียนบรรยาย 30 นาที (ข้อสอบบรรยาย)

วันที่และค่าธรรมเนียมการสอบ

วันที่ รายละเอียด ค่าธรรมเนียมการสอบ
สิงหาคม – กันยายน 2561

ช่วงเวลาลงทะเบียนปกติสำหรับ BMAT

จะประกาศให้ทราบ
กันยายน 2561

ช่วงเวลาลงทะเบียนล่าช้าสำหรับ BMAT

จะประกาศให้ทราบ
31 ตุลาคม 2561

วันที่สอบ

 
23 พฤศจิกายน  2561

วันประกาศผลสอบ

 

การสมัครสอบ

บริติช เคานซิลจะประกาศรายละเอียดของการสมัครสอบภายในเดือนสิงหาคม 2561  

ขั้นตอนการสอบวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 

สถานที่สอบ: Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld, ชั้น 22 (BTS Chidlom) 

13:15 - ถึงสถานที่สอบ ตรวจสอบข้อมูลผู้สอบ ฝากสัมภาระ และตรวจบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
1) ตรวจสอบข้อมูลผู้สอบ:
 ชื่อผู้สอบ, หมายเลขผู้สอบ, เลขที่นั่ง 
2) ฝากสัมภาระ: ฝากสัมภาระที่จุดฝากสัมภาระและนำเฉพาะอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าห้องสอบ ผู้สอบอาจฝากสำภาระไว้กับผู้ปกครองเพื่อสามารถไปลงทะเบียนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอฝากสำภาระ   

อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

อุปกรณ์ที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

• บัตรประชาชนตัวหรือพาสปอร์ตฉบับจริง
• ปากกาลูกลื่นสำดำ, ดินสอ, ยางลบ
• ถุงใส่ดินสอแบบใส
• ขวดน้ำที่แกะฉลากออกแล้ว

• อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
• กระดาษ, สมุด, หนังสือ
• น้ำยาหรือเทปลบคำผิด 
• ปากกาลบได้ 
• กระเป๋า, กระเป๋าสตางค์, ธบัตร, เหรียญ

3) ตรวจบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต กรุณาแสดงบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริงที่ไม่หมดอายุ
4) เข้าห้องสอบ
- นั่งตามที่ระบุหมายเลขที่นั่งผู้สอบ 
- ตรวจสอบข้อมูลผู้สอบใน Statement of Entry ที่วางอยู่บนโต๊ะ หากมีข้อมูลใดๆ ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ examsregistration@britishcouncil.or.th แจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 

หมายเหตุ:
- สงวนสิทธ์ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหากถึงสถานที่สอบหลังเวลา 14:15 น. บริติช เคานซิลไม่สามารถเลื่อนสอบหรือคืนเงินได้ในทุกกรณี
- ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ใช่ผู้สอบเข้าในบริเวณฝากสำภาระ จุดทะเบียน และหน้าห้องสอบ

14:30 - ข้อแนะนำและกฏการสอบ BMAT  

15:00 - เริ่มสอบ BMAT
ตอนที่ 1 ความถนัด และทักษะ 60 นาที (ข้อสอบปรนัย)
ตอนที่ 2 ความรู้และการประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ 30 นาที (ข้อสอบปรนัย)
ตอนที่ 3 สอบเขียนบรรยาย 30 นาที (ข้อสอบบรรยาย)
- ระยะเวลาเปลี่ยนข้อสอบระหว่างตอนประมาณ 15-20 นาที
- ผู้สอบจะได้รับรหัสเพื่อตรวจผลสอบออนไลน์หลังสอบเสร็จซึ่งมีเพียงฉบับเดียว กรุณาเก็บไว้อย่างดีเนื่องจากศูนย์สอบไม่สามารถออกใหม่ให้ได้ 

ผลการสอบและบริการรับรองผล

ประกาศผลการสอบ: 25 พฤศจิกายน 2560

หากท่านยื่นผลสอบ BMAT ไปยังมหาวิทยาลัยที่ไม่มีรายชื่อในใบสมัคร กรุณาแจ้งผลการสอบโดยตรงไปยังมหาวิทยาลัยด้วยตัวเอง

บริติช เคานซิล ให้บริการเฉพาะการรับรองผลการสอบ ( ส่งรับรองผลการสอบไปยังมหาวิทยาลัยที่ผู้สอบต้องการสมัครเข้าศึกษา)

หากมหาวิทยาลัยไม่ได้ระบุว่าต้องการให้บริติช เคานซิลรับรองผล ผู้สอบสามารถยื่นผลสอบโดยตรงไปยังมหาวิทยาลัยด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องใช้บริการรับรองผลสอบ

ค่าธรรมเนียมรับรองผลสอบ: 700 บาทต่อฉบับ (รวมค่าจัดส่งเอกสารภายในประเทศ)
กรุณาขอรับรองผลสอบภายใน 15 ธันวาคม 2560 เวลา 15:00 น. การรับรองผลสอบใช้เวลาดำเนินการภายใน 5 วันทำการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง