Are you a school, university or college?

ประเมินทักษะภาษาอังกฤษอย่างแม่นยำได้อย่างไร

Aptis เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานสากล โดยสามารถใช้

 • เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
 • เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ตรวจสอบความจำเป็นในการฝึกอบรมของอาจารย์ หรือ นักเรียน
 • ประเมินประสิทธิผลของโครงการภาษาอังกฤษ ในช่วงก่อนเริ่มปีการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา และภายหลังจบปีการศึกษา
 • บ่งชี้จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้สอบ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • แบบทดสอบ Aptis ใช้สถานการณ์จำลองที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้สอบแต่ละคน
 • สามารถวัดผลการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง เพียงทักษะใดทักษะหนึ่ง หรือหลายๆทักษะไปพร้อมกัน
 • ทักษะการพูดและการเขียนจะถูกประเมินโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ จึงสามารถมั่นใจถึงความแม่นยำได้ในระดับสูงสุด
 • Aptis สามารถจัดสอบได้ในหลากหลายรูปแบบ เวลา และสถานที่ ทั้งยังทราบผลสอบได้รวดเร็ว

Aptis เป็นแบบทดสอบที่เที่ยงตรง ยืดหยุ่น และเชื่อถือได้ ซึ่งช่วยให้คุณมั่นใจในผลการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ หรือนักเรียน

ผลการสอบ Aptis ได้มีการประเมินตามหลักมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages  ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการวิเคราะห์สิ่งที่ต้องการปรับปรุง ทั้งยังสามารถออกแบบหลักสูตรหรือการอบรมภาษาอังกฤษที่เหมาะสมที่สุดได้

แบบทดสอบ Aptis สามารถนำไปผสมผสานเข้าเป็นเครื่องมือเพื่อการวัดผลทั้งก่อนและหลังการเริ่มโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่โรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการอบรมในชั้นเรียน การอบรมแบบออนไลน์หรือการอบรมแบบผสมผสาน

ทำไม Aptis จึงเหมาะสำหรับสถาบันของคุณ

 • คุณสามารถผสมผสานทักษะที่คุณต้องการทดสอบ (การเขียน การอ่าน การพูด และการฟัง)
 • คุณสามารถร่วมเป็นพันธมิตรของเราเพื่อการใช้แบบทดสอบ Aptis ร่วมกัน
 • แบบทดสอบ Aptis จะถูกตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษของบริติช เคานซิล
 • เราสามารถออกแบบเนื้อหาแบบทดสอบสำหรับเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับครูและนักเรียนในสถาบันของคุณ
 • คุณจะได้รับรายงานผลการสอบทั้งสำหรับผู้สอบและสำหรับกลุ่ม ซึ่งจะระบุรายผลการทดสอบในแต่ละทักษะโดยละเอียด

ประเภทของสถาบันที่เลือกใช้ Aptis

ประเภทของสถาบันที่เลือกใช้ Aptis มีอาทิเช่น หน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย โรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนเอกชน

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

กรณีศึกษา: Punjab Education

ในเนื้อหานี้