เจาะลึกข้อมูลการเขียน Pie Chart

สำหรับบทความนี้ เราจะมาเจาะลึกเทคนิค IELTS Writing Task 1 ในส่วนของ Pie Chart โดยเริ่มจากเราต้องรู้ก่อนว่า Pie Chart มีลักษณะอย่างไร โดยลักษณะของ Pie Chart เป็นการอธิบายข้อมูลโดยการแบ่งตาม categories ของข้อมูลเช่น ประเทศที่ส่งออกในด้านอุตสาหกรรมยานต์ ประเภทของมลภาวะที่มีในเมืองหลวง หรือ ประเภทของอุปกรณ์กีฬาที่ขายได้ในแต่ละปี เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบควรจะต้องสามารถอธิบายข้อมูลที่สำคัญๆเช่น ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด พร้อมทั้งพยายามใช้การเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละ category ทั้ง comparative และ superlative ซึ่งเป็นเทคนิคที่สำหรับสำหรับการเขียนอธิบาย Pie Chart เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ที่หลากหลายของผู้สอบนั่นเอง โดยบริติช เคานซิล ได้เตรียม Grammar Tips ไว้ดังนี้

การเปรียบเทียบของ 2 สิ่ง

 • Noun (subject) + verb + comparative adjective + than + noun (object).
  ตัวอย่าง: The sale amount in bicycles was higher than in cars.

การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด

 • Noun (subject) + verb + the + superlative adjective + noun (object).
  ตัวอย่าง: The sale amount in bicycles was the highest.

การเปรียบเทียบสิ่งที่มีค่าเท่าๆกัน 

 • as + adjective + as
  ตัวอย่าง: The sale amount in car is as high as in vans.

การเปรียบเทียบสิ่งที่ไม่เท่ากัน

 • not as + adjective + as
  ตัวอย่าง: The sale amount in cars is not as high as in motorcycles.

การฝึกฝนเท่านั้นที่จะทำให้คุณสำเร็จ แต่การฝึกฝนที่ดีนั้นต้องมีกลยุทธ์เพราะหากมีกลยุทธ์ผนวกกับเทคนิคที่ดีนั้น จะทำให้คุณสามารถที่จะเร่งสปีดเพื่อจะพิชิต Band ที่ต้องการให้ได้ดั่งใจ แลบริติช เคานซิลนั้นพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อสอบ IELTS Coach Boost ให้ได้ดั่งใจ

See also