10 แนวทางการสอนลูกให้มีทักษะชีวิต

ในศตวรรษที่ 21 เด็ก ๆ ทุกคนจะอยู่ในโลกดิจิตอลซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ดังนั้นลูกคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีสิ่งที่ไม่มีชีวิต และไม่รับรู้ความรู้สึกใด ๆ  เป็นผลทำให้ในอนาคตข้างหน้าจะเกิดสังคมแบบตัวคนเดียวมากขึ้น ผู้คนจะขาดการสื่อสารแบบซึ่งหน้า รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย ส่งผลให้มีผลกระทบต่อสภาพทางจิตใจ (mental condition) ทำให้มีความเครียดทางอารมณ์สูง หากคุณกลัวและกังวลว่าปัญหาแบบนี้จะเกิดขึ้นกับลูกของคุณ การส่งเสริมทักษะชีวิตให้ลูกตั้งแต่ยังเยาว์วัยน่าจะเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาให้กับลูกของคุณได้ดีทีเดียว

ทักษะชีวิตคืออะไร?  เราอาจจะไม่จำเป็นต้องหาคำนิยามที่เฉพาะเจาะจง เพียงคุณแค่รู้ว่าเป็นสิ่งที่จะสามารถทำให้ลูกของคุณสามารถใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสังคมดิจิตอลได้อย่างมีความสุขก็เพียงพอแล้ว แล้วเมื่อถึงเวลานั้นคุณจะรับรู้ได้ในทันทีว่าลูกคุณมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมแล้ว คุณคิดว่าตัวเองมีแนวทางการสอนลูกให้มีทักษะชีวิตอย่างไรบ้าง

บริติช เคานซิล มีแนวทางการสอนลูก 10 ข้อมาแนะนำ เพื่อให้การสอนลูกของคุณเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่คุณเองก็สามารถทำได้

1. สอนลูกให้เข้าใจในความต่างของบุคคล เพศ วัย ฐานะ ระดับสติปัญญา การศึกษา อาชีพ และยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ช่วยให้รู้จักเห็นอกเห็นใจ และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. สอนให้ลูกรู้จักสภาวะอารมณ์ต่าง ๆ และการควบคุมอารมณ์ โดยสามารถเริ่มสอนได้ตั้งแต่เมื่อลูกคุณยังเล็ก ๆ วัยอนุบาล หรือวัยประถม เพื่อไม่ให้ติดนิสัยเจ้าอารมณ์ไปจนโต ทั้งยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นผู้นำที่ดีอีกด้วย

3. สอนให้รู้จักตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เริ่มจากเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ลูกลังเล แล้วให้ลูกตัดสินทางเลือกเองก่อน เพื่อจะเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากนั้น เราจึงค่อยอธิบายเพื่อให้เด็กเกิดแนวทางในการตัดสินใจกับเหตุการณ์อื่นในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสบการณ์

4. สอนให้ลูกรู้จักแยกแยะเรื่องราวต่าง ๆ จากการรับรู้ รับฟังด้วยเหตุและผล

5. สอนให้ลูกรู้จักคิดวิเคราะห์ง่าย ๆ จากข่าวสารที่ได้รับฟัง หรือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

6. สอนให้ลูกกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องตามความถนัด

7. สอนให้ลูกใช้คำกล่าวขอบคุณ ขอโทษ สวัสดี คำกล่าวสุภาพที่เป็นสากล นิยมใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีและเมื่อเสียใจกับบุคคลอื่น

8. สอนให้ลูกรู้จักการสื่อสารที่ถูกวิธี และเหมาะสม

9. สอนให้ลูกรู้จักจัดลำดับความสำคัญในชีวิต รู้จักริเริ่มทำสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย

10. สอนให้ลูกเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลที่เหมาะสมกับช่วงวัย เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเรียนรู้ และค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเอง โดยเฉพาะข้อมูลภาษาอังกฤษซึ่งมีอยู่มากมาย ทำให้เด็ก ๆ สามารถต่อยอดความสนใจได้อย่างไร้ขีดจำกัด

เด็ก ๆ ควรได้เรียนรู้ทักษะชีวิตเหล่านี้ไปพร้อมกับการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะได้รับการยอมรับให้เป็นภาษาที่ 2 รองจากภาษาท้องถิ่นของแต่ละประเทศ นั่นหมายความว่าในอนาคตเด็กไทยควรมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากคุณเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ และสนับสนุนให้ลูกฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง จะทำให้ลูกคุณสามารถใช้ชีวิตในโลกยุคนี้ได้อย่างมีความสุขไม่ว่าเขาจะอยู่มุมไหนของโลก ที่บริติช เคานซิล เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของวัยเด็ก จึงสร้างสรรค์ หลักสูตร Primary Plus คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 5-12 ปี เพื่อให้มีทั้งแนวการสอนและเทคนิคใหม่ๆ ที่ช่วยจะกระตุ้นให้เด็ก ๆ เกิดกระบวนการคิด กล้าแสดงออก มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี เพื่อชีวิตที่เป็นสุขในอนาคตผ่านกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมเล่านิทาน story telling ที่เด็ก ๆ จะได้ร่วมเล่นเกมเสริมสร้างความรู้ทางภาษา อย่างการจับคู่ชื่อสัตว์ต่าง ๆ กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ทั้งสร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้ ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับเด็ก ๆ ไปพร้อมกัน

นอกจากนั้นเรายังมีบทเรียนที่ส่งเสริมให้น้อง ๆ ทุกคน ได้เรียนรู้และแสดงออกถึงความคิดความสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ควบคู่กับการทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบทเรียนนี้จะส่งเสริมให้น้อง ๆ ได้กล้าคิดและกล้าแสดงความเห็นกับคุณครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนอีกด้วย  หากทางคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกๆได้ลองเรียนในบทเรียนนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับ คอร์ส Primary Plus ได้ที่บริติช เคานซิล ทุกสาขา

See also