© British Council
  1. เราเข้าใจความต้องการและปัญหาของครูสอนภาษาอังกฤษ 
  2. เรามีคอร์สอบรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมสำหรับทั้งครูที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนในทุกระดับ รวมทั้งครูที่ต้องการพัฒนาเป็นครูผู้อบรม
  3. หลักสูตรของเราทำการอบรมโดยวิทยากรที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญในด้านการอบรมครูของบริติช เคานซิล

มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคุณครูวิชาภาษาอังกฤษทั่วโลก รวมทั้งเข้าถึงสื่อการสอนได้มากขึ้นได้ที่เว็บไซต์ Teach English

See also