English for Teaching (EfT), British Council Thailand
English for Teaching (EfT)

English for Teaching (EfT) เป็นชุดหลักสูตรอบรมครูวิชาภาษาอังกฤษ หรือครูในหลักสูตรสองภาษาที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน หลักสูตรนี้ตอบรับทุกความต้องการ ตั้งแต่การพัฒนาทักษะการสอนและความสามารถทางภาษาอังกฤษ จนถึงครูที่สอนรายวิชาอื่นๆ ซึ่งต้องการเปลี่ยนมาสอนภาษาอังกฤษ

เนื้อหาของหลักสูตร ได้ผสมผสานการเรียนรู้ทักษะภาษา และการพัฒนาทักษะการสอนเข้าด้วยกัน โดยมีจุดมุ่งหมายคือ

 • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูผู้เข้าร่วมอบรมตามลำดับขั้น ดังนี้

English for Teaching 1 จากระดับ A2 สู่ B1

English for Teaching 2  จากระดับ B1 สู่ B2

English for Teaching 3  จากระดับ B2 สู่ C1

 • พัฒนาทักษะการสอนในด้านต่างๆ เช่น การสอนแบบสื่อสาร การพิจารณาไตร่ตรองการสอน และการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

หลักสูตรนี้ดีอย่างไร

หลักสูตร English for Teaching จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้

 • พัฒนาทักษะที่สำคัญในการสอน เทคนิคการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 • เรียนรู้วิธีการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้ทักษะการสอนแบบให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ (learner-centred)
 • พัฒนาทักษะการพิจารณาไตร่ตรองการสอน (reflective approach) และการเตรียมการสอน
 • เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนที่ดีขึ้น

 โดยสื่อประกอบการอบรม มีดังนี้ 

 • คู่มือการฝึกอบรม พร้อมกับแผนการอบรมโดยละเอียด
 • หนังสือประกอบหลักสูตร พร้อม CD และ DVD ประกอบ
 • คู่มือศัพท์เฉพาะทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ

รูปแบบการอบรม

หลักสูตรแต่ละระดับ เป็นหลักสูตร 120 ชั่วโมง โดยหลักสูตรได้รับการออกแบบให้สามารถปรับรูปแบบการเรียนและระยะเวลาได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 

 • หลักสูตรแบบเรียนในห้องเรียนทั้งหมด (face-to-face course)  แบบออนไลน์ทั้งหมด (online course) หรือการจัดหลักสูตรแบบผสม (blended format)
 • หลักสูตรแบบระยะยาว โดยสามารถปรับช่วงเวลาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาเทอมการศึกษาได้ เช่น แบบเร่งรัดในช่วงปิดเทอม ผสมกับการทำ workshop 3-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงเทอมการศึกษา
 • หลักสูตรแบบเร่งรัด

หลักสูตรสามารถออกแบบให้สั้นลงได้ แต่ทั้งนี้ หลักสูตรในแต่ละระดับนั้น จะได้รับการออกแบบให้ยกระดับพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เข้าอบรมให้เพิ่มเป็นระดับที่สูงขึ้น (จาก A2 เป็น B1) เมื่อเข้าร่วมอบรมครบชั่วโมงของแต่ละระดับ (120 ชั่วโมง)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง