โครงการเพื่อพัฒนาสังคมอื่นๆ ที่ผ่านมา

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมมั่งคั่งและยั่งยืนในหัวข้อต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลิขสิทธิ์ทางปัญญา เป็นต้น โดยความร่วมมือจากพันธมิตรหลากหลาย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน