ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมมั่งคั่งและยั่งยืนในหัวข้อต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลิขสิทธิ์ทางปัญญา เป็นต้น โดยความร่วมมือจากพันธมิตรหลากหลาย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

โครงการ E-idea

โครงการ E-idea

สืบเนื่องจากทั่วโลก ประสบปัญหาการขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความท้าท้ายในการสร้างความพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมือง จึงกลายเป็นวาระเร่งด่วนโครงการการประกวด E-idea เป็นโครงการริ่เริ่ม

โครงการทูตเยาวชนนักกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา

โครงการทูตเยาวชนนักกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา

โครงการทูตเยาวชนนักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย มุ่งเสริมสร้างให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในเชิงกฎหมายและการบริหารจัดการ