โครงการ E-idea
Photo courtesy of Patrick Yeom

สืบเนื่องจากทั่วโลก ประสบปัญหาการขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความท้าท้ายในการสร้างความพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมือง จึงกลายเป็นวาระเร่งด่วนโครงการการประกวด E-idea เป็นโครงการริ่เริ่มสร้างสรรค์จากบริติช เคานซิล ที่สนับสนุนนักคิดรุ่นใหม่ อายุตั้งแต่ 18-35 ปี ซึ่งมีวิสัยทัศน์และสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้มีโอกาสสร้างสรรค์ไอเดียเป็นจริงหรือต่อยอดโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยเราให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสิ่งแวดล้อม และผู้นำในการรณรงค์ต่อปัญหาด้านสภาพอากาศ เพื่อที่จะเข้ามามีบทบาทในสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตของประเทศไทย