Conference

เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้นำอาชีวศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหัวข้อ “The High Official Meeting on SEA-TVET: Working Together Towards Harmonisation and Internationalisation” 

ในปี 2558 การบริหารจัดการอาชีวศึกษาและพัฒนากำลังคนในภูมิภาคอาเซียนจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของตลาดแรงงานและการลงทุนจากภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น โดยในที่ประชุมผู้นำทางการศึกษาของประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้ง 10 ประเทศ เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นที่ เมืองหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 กำหนดให้การจัดการอาชีวศึกษาเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการภายในปี 2558 – 2578  ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเรียนอาชีวศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเพื่อดึงดูดผู้ปกครองและนักเรียนให้เห็นถึงความจำเป็นของการอาชีวศึกษา

นอกจากนี้ ในที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย การบริหารและการพัฒนาอาชีวศึกษายังคงเป็นนโยบายเร่งด่วน (Prioritised Areas) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองภาคการผลิตและบริการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการดำเนินงานของ SEAMES โดยเน้นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันและความเป็นสากล (Harmonisation and Internationalisation) ของอาชีวศึกษาผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ แม้ว่า กรอบการดำเนินงานและการพัฒนาการอาชีวศึกษาอาจมีความแตกต่างและหลากหลายกันไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศ ทำให้การฝึกอบรมและการจัดทำหลักสูตรและการบริหารการอาชีวศึกษาแตกต่างกันออกไป 

เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและความเป็นสากลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ต้องอาศัยการดำเนินงานการบริหารจัดการอาชีวศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมมือกับสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบริติช เคานซิล ในการจัดประชุมผู้นำอาชีวศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในหัวข้อ “The High Official Meeting on SEA-TVET: Working Together Towards Harmonisation and Internationalisation” ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการกำหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพร่วมกัน ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมหลักที่จะสนับสนุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการอาชีวศึกษาของแต่ละประเทศได้มาประชุมร่วมกันเพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของภูมิภาค

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาที่เข้มแข็งระหว่างผู้บริหารระดับสูงของแต่ละประเทศกับบุคลากรด้านอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการร่วมมือกันสร้าง           ความเป็นอัตลักษณ์ของประชาคมอาเซียน
  • เพื่อกำหนดกลยุทธ์และการพัฒนาทางการอาชีวศึกษาอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันและความเป็นสากล