Thai Eye Exhibition and Creative Education Programme 2016

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ไทยเนตรดำเนินการโดยบริติช เคานซิล ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ของนิทรรศการ “ไทยเนตร” (Creative Education Programme) จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หอศิลป์ซาทชิ บริษัท พรูเดนเชียลประกันชีวิต จำกัด และพาราลเลล คอนเทมโพรารี่ อาร์ต สนับสนุนโดย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” ประกอบด้วย

1. Resource Pack คู่มือการสอนสำหรับครูระดับประถมปลายและมัธยมศึกษา ซึ่งจัดทำเป็นสองภาษา ภาษาอังกฤษและภาษาไทย สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ British Council School Online ซึ่งเป็นโครงการของบริติช เคานซิล เพื่อการเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียนนานาชาติ

กลุ่มเป้าหมาย: ครูที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือศิลปะเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือผู้ปกครองที่ต้องการทำกิจกรรมในนิทรรศการ

 2. Discovery Worksheet ใบกิจกรรมประกอบการชมนิทรรศการ เหมาะสำหรับทุกช่วงวัย มีสองภาษา ภาษาอังกฤษและภาษาไทย แบ่งออกเป็น 3 ชุด ซึ่งอ้างอิงผลงานจากศิลปินในนิทรรศการ “ไทยเนตร” 3 ท่าน เอกสารนี้จัดวางไว้ที่ทางเข้านิทรรศการ “ไทยเนตร” ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่นิทรรศการหลักชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือสามารถดาวน์โหลดออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ British Council School Online.

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สนใจทุกท่านสามารถนำไปใช้และสนุกไปกับคำถาม การอ่านภาพ และแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเพื่อน หากมาคนเดียวก็สามารถใช้เอกสารกิจกรรมได้

 3. Artist Forum กิจกรรมเสวนาที่เชิญศิลปินนิทรรศการ “ไทยเนตร” หรือผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ มาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อต่าง ๆ มีทั้งหมด 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 ในหัวข้อ “ศิลปะไทยในเวทีนานาชาติ : กรณีศึกษาหอศิลป์ร่วมสมัย ซาทชิ” โดยมีผู้สนใจงานศิลปะเข้าร่วมฟังเป็นอย่างมาก

ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 ในหัวข้อ “เพศกำหนดงานศิลปะ : หรืองานศิลปะกำหนดเพศ” หัวข้อนี้มีผู้สนใจเป็นอย่างมากทั้งผู้ที่ทำงานด้านศิลปะและผู้ที่สนใจเรื่องเพศสภาพ

ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ในหัวข้อ “พื้นที่สร้างสรรค์และการศึกษาด้านศิลปะ” การจัดเสวนาในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความต้องการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ หลังจากที่ได้พูดคุยกันระหว่างกิจกรรมการอบรมครูผู้สอน เพื่ออภิปรายทิศทางการศึกษาศิลปะในพื้นที่สร้างสรรค์ในบริบทของไทย สามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมการศึกษานิทรรศการเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/baccpage/

กลุ่มเป้าหมาย: การเสวนามีหลากหลายหัวข้อการสนทนา เหมาะสมกับศิลปิน ผู้ทำงานด้านศิลปะ ครู นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป

 4. Teacher’s Creativity Workshop กิจกรรมการอบรมครูผู้สอนระดับชั้นประถมหรือมัธยม โดยใช้คู่มือการสอน (Resource Pack) และใบกิจกรรม (Discovery Worksheet) สื่อที่ออกแบบโดยบริติช เคานซิล กิจกรรมนี้มีทั้งสิ้น 6 รอบ แบ่งเป็นภาษาอังกฤษ 4 รอบ ภาษาไทย 2 รอบ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้าน การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) สามารถถ่ายทอดวิธีการใช้สื่อด้านการเข้าใจในสิ่งที่เห็น (Visual Literacy) และการนำชมเพื่อเสริมสร้างความคิเชิงวิพากษ์ (Creative Thinking) ได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย: ครูจากโรงเรียนในสังกัดต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ศิลปะ หรือต้องการต่อยอดวิธีการเรียนการสอนในชั้นเรียน

 5. Master Class กิจกรรมที่เปิดประสบการณ์ให้นักเรียนได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติและสนุกไปกับการชมนิทรรศการ “ไทยเนตร” พร้อม ๆ กับการใช้ Discovery Worksheet เพื่อสร้างความเข้าใจในนิทรรศการ โดยมีการเรียนทั้งหมด 3 ครั้ง เป็นภาษาไทย 1 ครั้ง และภาษาอังกฤษ 2 ครั้ง

กลุ่มเป้าหมาย: ครูและนักเรียน คัดเลือกครูจากกิจกรรม Workshop และเชิญนักเรียนในชั้นเรียนของครูที่ได้รับคัดเลือกมาใช้ Discovery Worksheet และทำกิจกรรมบนชั้นนิทรรศการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกิจกรรม Workshop จะเป็นผู้นำและทำกิจกรรม