เราสร้างโอกาสให้ศิลปินและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสามารถแบ่งปันความคิดและทำงานร่วมกันได้โดยร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่าง ๆ จากหลายแขนงจัดกิจกรรมและโครงการ

In this section