คอร์สเรียน Secondary IELTS (สำหรับน้องๆ มัธยม อายุ 15-17 ปี โดยเฉพาะ)

IELTS หรือ  International English Language Testing System คือ การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตราฐาน นานาชาติซึ่งใช้ประเมินความ สามารถทางภาษา สำหรับผู้ที่ ต้องการศึกษาศึกษาต่อในสถาบัน การศึกษา หรือเข้าทำงานในประเทศที่ใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เริ่มวางแผนเตรียมสอบ IELTS ก่อนใคร ปูทางอย่างมั่นใจสู่มหาวิทยาลัยที่ต้องการ

  • การเตรียมสอบที่ได้ผลเริ่มจากการพัฒนาและฝึกฝนทักษะทั้ง การฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างถูกต้องและแม่นยำ
  • รวมทั้งฝึกฝนด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลายกับครูผู้เชียวชาญที่จะช่วยให้น้องๆ มีส่วนร่วมในชั้นเรียนอย่างเต็มที่
  • เพิ่มคลังคำศัพท์ที่พบบ่อยในข้อสอบ เพื่อให้เข้าสอบได้อย่างมั่นใจ
  • เน้นเพิ่มคะแนน Speaking และ Writing ด้วยการเพิ่มคำศัพท์และความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ เพื่อใช้ในการสอบจริง
  • ฝึกทำตัวอย่างข้อสอบ IELTS ในปีที่ผ่านมา  พร้อมจับเวลาแบบสอบจริง เพื่อให้ความคุ้นเคยแนวทางกาารทำข้อสอบ
  • พร้อมแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีขึ้น

เริ่มเรียนเมื่อไหร่

เราเปิดคอร์สระยะเวลา 10 สัปดาห์ตลอดทั้งปี รวมทั้งหลักสูตรเข้มข้นระยะเวลา 2 สัปดาห์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

เทอม 1 พฤษภาคม-กรกฎาคม
เทอม 2 กรกฎาคม-ตุลาคม
เทอม 3 ตุลาคม-ธันวาคม
เทอม 4 มกราคม-มีนาคม
ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

มีนาคม-เมษายน

( คอรส์ช่วงปกติภาคเรียนฤดูร้อนอาจมีสอนแค่บางสาขา )