วิดีโอช่วยอธิบายเรื่องการออกเสียง (Pronunciation) ที่จะถูกนำไปประเมินในข้อสอบการพูด อันประกอบด้วยการเน้นคำและประโยค ท่วงทำนองเสียงต่ำเสียงสูง และการออกหางเสียงของตัวสะกด พร้อมคำแนะนำสำหรับพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

 

See also