Date
อาทิตย์ 05 สิงหาคม 2018 -
13:30 - 17:30
สถานที่
ห้อง 17 บริติช เคานซิล สยาม

บริติช เคานซิลร่วมกับมหาวิทยาลัย Teesside  เเห่งสหราชอาณาจักร ยกห้องเรียนแบบอังกฤษมาเมืองไทย กับกิจกรรม Taster Session

ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัย Teesside ในสามสาขาวิชา

• การออกแบบ

• Computer Animation & Visual Effects 

• Cybersecurity 

สาขาการออกแบบ  – บรรยายในหัวข้อ ‘Fashion & Textiles Futures’ โดย Lynne Hugill  

เวลา 13.30-14.30 น.

เจาะลึกหัวข้อ "แฟชั่นและอนาคตของสิ่งทอ" โดยการเชื่อมโยงนวัตกรรมกับการออกแบบและสิ่งทอ ผู้เข้าร่วมการบรรยายจะได้ร่วมกันพัฒนาแนวคิดการออกแบบให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถนำไปใช้ได้จริง รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เช่น

• เสื้อที่ช่วยให้คนหูหนวกรู้สึกถึงเพลงบนผิวหนังของพวกเขา

• เสื้อผ้าที่สามารถตรวจสอบสุขภาพของผู้สวมใส่ 

• ใยผ้าที่ทำจากเซลล์ที่มีชีวิตที่ไม่ใช่สัตว์ หรือสามารถนำไฟฟ้าได้

การบรรยายด้าน Computer Animation & Visual Effects โดย Darren Abbott  (Principal Lecturer – Enterprise & Business Engagement) 

เวลา 15.00-16.00 น.

หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์อนิเมชั่น และวิชวลเอฟเฟกที่มหาวิทยาลัย Teesside จะช่วยพัฒนากระบวนการความคิดสร้างสรรค์และทักษะเชิงเทคนิคให้กับผู้เรียน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทางวิชาการที่ครบครัน  ที่จะสร้างความน่าตื่นเต้นและท้าทายให้กับการเรียน  โดยมหาวิทยาลัย Teesside ติด 1 ใน 20 สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกอีกด้วย (Animation Career Review 2018)

โดยกิจกรรมการบรรยายครั้งนี้จะช่วยให้คุณทราบถึงความคาดหวังและบรรยากาศของหลักสูตร รวมถึงทักษะและความรู้ที่จะได้รับการพัฒนาขึ้นด้วย 

สาขา Cybersecurity – บรรยายในหัวข้อ ' Hackers, Headlines and Employment '  โดย Gordon Marshall  (รองคณบดี – วิทยาลัยนานาชาติ) 

เวลา 16.30-17.30 น.

เป็นการบรรยายที่จะนำคุณเข้าสู่โลกของ Cybersecurity และหัวข้อทางวิชาการอื่น ๆ ที่นักศึกษาจะได้เรียนตลอดระยะของหลักสูตรตั้งแต่ปี 1  ถึง 3