Date
พุธ 09 พฤษภาคม 2018 -
13:30 - 17:17

Cafe Scientifique 2018: Success stories of research under Newton Fund

เกี่ยวกับกิจกรรม

บริติช เคานซิล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับสมัครโครงการทุนวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยไทย-สหราชอาณาจักรภายใต้ทุนนิวตัน Institutional Links มูลค่าร่วมกว่า 700,000 ปอนด์

เพื่อให้เข้าถึงโครงการและงานวิจัยที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เราขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาในร้านกาแฟ Cafe Scientifique: Success stories of research under the Newton Fund ฟังเรื่องราวงานวิจัยทั้ง 5 โครงการที่ประสบความสำเร็จ ในรูปแบบการนำเสนอวิทยาศาสตร์ที่กระชับและเป็นกันเอง 

กิจกรรมทั้งหมดจะดำเนินการเป็นภาษาไทย และเปิดสู่สื่อมวลชนและสาธารณะ โดยมีหัวข้อดังนี้

  • กระดาษแบบพกพาเพื่อการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร
  • เครือข่ายงานวิจัยด้านสุขภาพกุ้ง เพื่อเชื่อมโยงภาควิชาการ ภาคนโยบายและภาคเกษตรกร
  • การยกระดับระบบนิเวศผู้ประกอบการในประเทศไทย
  • การวางแผนเพื่อเมืองนิเวศน์ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความพลวัตของภูมิอากาศ
  • การเข้าสู่เกษตรกรรมความแม่นยำสูง

กำหนดการ

เวลา รายละเอียด
13.30 ลงทะเบียน
14.00 กล่าวเปิดโครงการ
14.40

ลำดับที่ 1 - กระดาษแบบพกพาเพื่อการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร โดย ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

14.25

ลำดับที่ 2 - เครือข่ายงานวิจัยด้านสุขภาพกุ้ง โดย ดร. กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา (ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ)

14.40

ลำดับที่ 3 – การยกระดับระบบนิเวศผู้ประกอบการในประเทศไทย โดย ดร. วรรณา เต็มสิริพจน์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

14.55

ลำดับที่ 4 - การวางแผนเพื่อเมืองนิเวศน์ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความพลวัตของภูมิอากาศ โดย ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

15.10

ลำดับที่ 5 - การเข้าสู่เกษตรกรรมความแม่นยำสูง โดย ดร. ปณต ถาวรังกูร (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

15.25 ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการวิจัยเพื่อชิงทุนนิวตัน Institutional Links 2018/19
16.00 เสร็จสิ้นกิจกรรม