Business Email คืออะไร?แล้วมีความจำเป็นแค่ไหนที่ต้องใช้?

การเขียน Business Email นั้นคือการสื่อสารแบบเป็นทางการระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจ ธุรกิจต่อลูกค้า ลูกค้าต่อลูกค้า บริษัทต่อพนักงาน เป็นต้นโดยมีใจความสำคัญเพื่อที่จะทำการสื่อสารโดยมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับธุรใดๆก็ตามในรูปแบบที่เป็นทางการ ในสมัยก่อนที่จะมีการใช้ Email นั้น เราจะทำการสื่อสารโดยใช้ จดหมายซึ่งอยู่ในรูปแบบของ Business Letter ซึ่งมีวิธีการเขียนอย่างเป็นทางการ

ทำไมต้องใช้ Business Email?

เพราะสื่อที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันนั้น Email คือหนึ่งในเครื่องมือที่มีความรวดเร็วสูงสุดในการติดต่อสื่อสารเพื่อธุรกิจ และในการที่คุณเขียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในรูปแบบของอีเมล์นั้นคุณเองก็จำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายหลักที่จะทำการสื่อสาร (Objective) ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่จะกำหนดเนื้อหาใน Business Email นั้นเอง โดย Business Email นั้นมี ประโยชน์ที่คุณสามารถนำไปใช้ในธุรกิจได้ดังนี้

เพื่อชักเชิญ (To persuade)

เพื่อการแจ้งข้อมูลต่างๆ (To inform)

เพื่อการร้องขอ (To request)

เพื่อแสดงถึงการขอบคุณ (To express thanks)

เพื่อแจ้งเตือน (To remind)

เพื่อแนะนำ (To recommend)

เพื่อกล่าวขอโทษ (To apologize)

เพื่อแสดงความยินดี (To congratulate

เพื่อปฏิเสธ (To reject)

เพื่อยื่นข้อเสนอ (To offer)

เพื่อต้อนรับ (To Welcome)

เพื่อสรุปข้อตกลงหรือตัดสินใจต่างๆ (To finalise decision)

ทั้งหมดนี้คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ ในอีกหลายบทความถัดไปจะนำเสนอในเรื่องของภาษาอังกฤษธุรกิจในด้านอื่นๆเพื่อเป็นประโยชน์แก่คุณในการทำงาน 

อีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้คุณเก่งภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจได้ง่ายๆนั้นคือการเรียนจากผู้เชียวชาญด้านภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะโดยเฉพาะทักษะการพูดนั้นมีความเป็นมืออาชีพ และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และคอร์สเรียนที่เราอยากแนะนำคือคอร์สเรียน myClass PLUS คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับคนทำงานโดยเฉพาะ ครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นที่คุณต้องใช้ในการทำงาน เสริมทัพด้วย Soft Skills ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งที่หลากหลายบริษัทมองหา

ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียน myClass PLUS ได้ที่นี่

See also