MyClass Boost ช่วยเร่งความสำเร็จให้ไวยิ่งขึ้น ทั้งในหน้าที่การงาน การเรียน หรือเพิ่มทักษะการพูดคุยในวงสังคม ด้วยหัวข้อที่หลากหลายของเรา

สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ .. ก้าวสู่ความสำเร็จ

MyClass Boost ช่วยให้คุณก้าวสู่ความสำเร็จ และใช้ภาษาอังกฤษได้ความมั่นใจในสถานการณ์ที่คุณต้องการ ครูผู้เชี่ยวชาญจะแนะแนวทางในการเรียน และกระตุ้นให้คุณใช้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น

ไม่ว่าจุดมุ่งหมายในการเรียนของคุณคืออะไร เราจะช่วยคุณเลือกหัวข้อบทเรียนให้เหมาะสม ทั้งภาษาอังกฤษในที่ทำงานหรือสถานการณ์ในสังคม หรืออาจผสมผสานทั้ง 2 หัวข้อ  และคุณยังจัดสรรการเรียนให้เหมาะกับเวลาของคุณได้อีกด้วย

สิ่งที่คุณจะได้เรียน

แต่ละบทเรียนของ MyClass Boost ใช้เวลา 90 นาที ซึ่งจะคลอบคลุมทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ในแต่ละบทเรียนคุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์และวลีใหม่ๆ ฝึกการออกเสียงและการใช้ไวยากรณ์ รวมทั้งพัฒนาความถูกต้องในการใช้ภาษา

ในทุกบทเรียนคุณจะได้พัฒนาภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ได้จริง ฝึกทักษะทางด้านภาษาและทักษะชีวิตที่สำคัญเพื่อให้คุณไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ

เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คุณจะได้เรียนกับเพื่อนในคลาสที่มีระดับภาษาใกล้เคียงกัน โดยบทเรียนของเราอ้างอิงกับ Common European Framework of Reference (CEFR ) 

หัวข้อบทเรียนที่เหมาะกับระดับภาษาของคุณ

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน – ออกแบบมาเพื่อให้คุณได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะที่ใช้ในที่ทำงาน

ภาษาอังกฤษเพื่อสังคม – คลอบคลุมหัวข้อและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ สามารถพัฒนาทักษะภาษาของคุณ เรียนรู้วิธีแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น หรือค้นหาข้อมูลใหม่ๆ  ในบางครั้งคุณอาจต้องการพูดคุยเกี่ยวกับความสนใจด้านกีฬา การเดินทาง ปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือเหตุการณ์ในชีวิต หรือบางทีคุณอาจต้องการพูดถึงอนาคต เทคโนโลยีใหม่ หรือความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ

Elementary (A1)

ตัวอย่างบทเรียนที่คุณจะได้เรียนในระดับ Elementary (A1)*:

 • การพูดถึงตัวเองและการใช้ชีวิต
 • การแนะนำตัวเองสำหรับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
 • การนัดหมายและการยืนยันนัดหมาย
 • การอธิบายเรื่องราวรอบตัว

* ในระดับนี้จะมีหัวข้อเฉพาะเรื่องสังคมเท่านั้น

Pre-intermediate (A2)

ตัวอย่างบทเรียนที่คุณจะได้เรียนในระดับ Pre-intermediate (A2)*: 

 • การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน
 • การเข้าร่วมประชุม
 • การวางแผนและปรึกษาความคิดใหม่ๆ กับเพื่อนร่วมงาน
 • การเตรียมและการนำเสนองาน

* หัวข้อเรื่องการทำงาน

Intermediate (B1)

ตัวอย่างบทเรียนที่คุณจะได้เรียนในระดับ Intermediate (B1)*:

 • วิธีสร้างความประทับใจในที่ทำงาน
 • การสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
 • การนำเสนองานด้วยความชัดเจนและมั่นใจ
 • ความเข้าใจด้านการเงิน ทักษะการทำงาน และการสร้างความสำเร็จในที่ทำงาน

* หัวข้อเรื่องการทำงาน

Upper-intermediate (B2)

ตัวอย่างบทเรียนที่คุณจะได้เรียนในระดับ Upper intermediate (B2)*:

 • การเข้าร่วมประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียในด้านอาชีพ และความเหมาะสมของงาน
 • การพัฒนาการสื่อสารในที่ทำงาน สำหรับธุรกิจที่แตกต่างกัน
 • การพัฒนาทักษะการนำเสนองาน
 • การสื่อสารที่บ่งบอกความมั่นใจและเทคนิคการต่อรอง

* หัวข้อเรื่องการทำงาน

Advanced (C1)

ตัวอย่างบทเรียนที่คุณจะได้เรียนในระดับ Advanced (C1)*:

 • การสื่อสารสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การรับมือกับปัญหาด้านจริยธรรม และการตัดสินใจด้านการเงิน
 • เทคโนโลยี โลกในยุคดิจิทัล และอนาคต
 • การร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การทำธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมในศตวรรษที่ 21

* หัวข้อเรื่องการทำงาน