Thai-UK World Class University Consortium

เกี่ยวกับโครงการ Thai-UK World-class University Consortium

ปิดรับสมัครที่ปรึกษาโครงการ 

บริติชเคานซิล ร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำโครงการ Thai-UK World-class University Consortium ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพและอำนวยความสะดวกในการสร้างความร่วมมือ โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและสหราชอาณาจักร เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยไทยในการแข่งขันในระดับโลก 

ขณะนี้กำลังเปิดรับข้อเสนอหรือใบสมัครจากผู้เชี่ยวชาญในสหราชอาณาจักรมาเป็นที่ปรึกษาของโครงการ เพื่อให้คำแนะนำและทำการวิเคราะห์ความต้องการและจัดทำกรอบการเปรียบเทียบเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยของไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนและให้คำปรึกษาจากที่ผู้เชี่ยวชาญของสหราชอาณาจักร และได้รับการอำนวยความสะดวกในการหาพันธมิตรมหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักร ที่จะมาทำงานร่วมกันใน 8 สาขาวิชาหลักที่ระบุโดยกระทรวงฯ ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพของการจัดเรียนการสอนการวิจัยขั้นสูงและระบบมหาวิทยาลัยและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน