บริติช เคานซิลส่งเสริมการพัฒนากิจการเพื่อสังคมและการลงทุนเพื่อสังคม เพื่อช่วยสร้างอนาคตที่มั่นคง มั่งคั่ง และเท่าเทียมมากยิ่งขึ้นให้แก่พวกเราทุกคน

โครงการกิจการเพื่อสังคมของเราอาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของสหราชอาณาจักรในการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและสร้างโอกาสระหว่างสหราชอาณาจักรกับประเทศอื่นๆ  ปัจจุบัน เราร่วมมือกับพันธมิตรในสหราชอาณาจักร ระดับนานาชาติ และท้องถิ่น สนับสนุนภาคส่วนกิจการเพื่อสังคมในด้านนโยบายและพันธกิจสัมพันธ์กับภาครัฐ การเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้ประกอบการทางสังคม การบูรณาการกิจการเพื่อสังคมกับระบบการศึกษา และด้านกิจการเพื่อสังคมกับการพัฒนาระหว่างประเทศ

เราเชื่อว่าการจะเป็นผู้ประกอบการที่ดีนั้น ไม่ใช่เพียงการทำงานให้ได้ผลกำไร แต่ยังรวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำให้ชุมชนเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ได้ โครงการกิจการเพื่อสังคมนี้ นอกจากจะทำให้ท่านเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมแล้ว ยังทำให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมระดับนานาชาติที่กำลังเจริญเติบโตด้วย

กิจกรรมในปัจจุบันและอนาคต 

บริติช เคานซิลส่งเสริมการพัฒนากิจการเพื่อสังคมและการลงทุนเพื่อสังคม เพื่อช่วยสร้างอนาคตที่มั่นคง มั่งคั่ง และเท่าเทียมมากยิ่งขึ้นให้แก่พวกเราทุกคน

โครงการ Thai-UK University Curriculum Development 'Buddy' Programme