คู่มือสร้างศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์  ภาษาอังกฤษ  https://www.britishcouncil.or.th/sites/default/files/creative_hubkit.pdf   

คู่มือสร้างศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์  ภาษาไทย  https://www.britishcouncil.or.th/sites/default/files/creative-hubkit-thai_final.pdf