หนองบัวแดงเป็นชุมชนของเกษตรกรที่มีสมาชิกหญิงที่เรียนรู้การทอผ้าตั้งแต่อายุยังน้อย ผลิตภัณฑ์ของพวกเขามาจากธรรมชาติ 100% เป็นการช่วยอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและส่งเสริมความเป็นอยู่ของช่างฝีมือสตรี