แมน คราฟท์ แบรนด์ที่ผสมผสานงานศิลปะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อการสวมใส่ โดยใช้วิธีย้อมแบบดั้งเดิมในท้องถิ่นและช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน