ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ ทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่และสถาบันการศึกษาเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และเกิด ความเชื่อมโยงทางหัตถกรรมระหว่างชาวบ้านกับลูกค้าในเมือง