MD III Exhibition

Monologue Dialogue 3 Fragility and Monumentality วันที่ 27 มิถุนายน- 24 สิงหาคม 2557

นิทรรศการ Monologue Dialogue 3 Fragility and Monumentality เป็นนิทรรศการที่ต่อเนื่องมาจากจุดเริ่มต้นเมื่อ 8 ปีที่แล้วในประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริติช เคานซิล และก่อให้เกิดนิทรรศการศิลปะซึ่งเป็นผลงานของศิลปินชาวไทยและชาวอังกฤษทั้งในกรุงเทพฯและกรุงลอนดอน กลุ่มศิลปินที่ร่วมสร้างสรรค์นิทรรศการได้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างงานที่มีความหลากหลาย เป็นสากล  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง