Craft programme
Coordinated between BC and SACICT ©

British Council Thailand

บริติช เคานซิล (ประเทศไทย)ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจการค้า สำหรับนักออกแบบและผู้ประกอบการด้านหัตถกรรม จำนวน 20 คน เป็นเวลา 7 เดือน ตั้งแต่สิงหาคม 2557 - มีนาคม 2558 ภายใต้ชื่อ “Craft & Design Innovation Programme” เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการประกอบการด้านหัตถกรรมเพื่อมุ่งสู่ตลาดสากล และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสร้างเครือข่ายในหมู่นักออกแบบและผู้ประกอบการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพื่อนำผลงานออกสู่ตลาดสหราชอาณาจักร ในต้นปี 2558

โครงการนี้มุ่งพัฒนาทักษะทางการค้า การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแนวทางการสร้างตลาดในสหราชอาณาจักร ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด การจ้างงานและรายได้ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างนักออกแบบ ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น โดยอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของสหราชอาณาจักรซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนางานหัตถกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษจาก Cultural Enterprise Officeโครงการประกอบด้วยการอบรม 2 ครั้ง การให้คำปรึกษาทางไกล และการแสดงผลงานในงาน CRAFT ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในเดือนมกราคม 2558 

ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมจากท้องถิ่นซึ่งนำภูมิปัญญาจากชุมชนมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในระดับสากล อาทิเช่น ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ผ้าย้อมคราม ผ้าหม้อห้อม เครื่องจักสาน และนักออกแบบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่มีผลงานการออกแบบที่โดดเด่น และมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดงานหัตถกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อให้ได้งานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าในตลาดนานาชาติ เช่น เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน โดยผู้เข้าอบรมต้องถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในการพัฒนางานหัตถศิลป์และธุรกิจการค้า

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง