What makes a successful business student in the UK? 

ประวัติวิทยากร 

ดร. กัญญาพัชร ปานใจศรี 

Brunel University 

ดร. กัญญาพัชร ปานใจศรีจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัย Strathclyde ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิชาการตลาดและการบริหารแบรนด์ที่ Brunel Business School โดยสอนวิชาการตลาดและการบริหารแบรนด์องค์กร งานวิจัยของเธอได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหลายฉบับ อาทิEuropean Journal of Marketing, Journal of Marketing Management, Journal of Services Marketing และ Journal of Brand Management  งานวิจัยของเธอมุ่งเน้นการบริหารแบรนด์ เช่นการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร การสร้างแบรนด์เพื่อการบริการ การสร้างแบรนด์สำหรับการตลาดธุรกิจอาหารเป็นต้น

ในปี ค.ศ. 2013 เธอได้รับทุน BA/Leverhulme Small Research Grant ในการสำรวจหน้าที่ของแบรนด์และตราสินค้าโภชนาการในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวของกลุ่มวัยหนุ่มสาวในสหราชอาณาจักร

สาขาการวิจัยที่เธอเชี่ยวชาญได้แก่

  • การสร้างแบรนด์ภายในองค์กร (รวมถึงการวิจัยข้ามสาขาในด้านการบริหารและพฤติกรรมองค์กร)
  • การสร้างแบรนด์งานบริการและองค์กร
  • การบริหารแบรนด์และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร