ผศ.ดร.กรรณิการ์ ลีลาปัญญาเลิศ

University of Exeter, University of Manchester, University of Strathclyde, 

Social Impact Award Finalist 

ผศ.ดร.กรรณิการ์ ลีลาปัญญาเลิศเป็นอาจารย์สอนระดับปริญญาเอก ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เธอทำงานเพื่อชุมชนในชนบททางภาคเหนือและอีสานของประเทศ ให้ความช่วยเหลือประชาชน 300 คนในหมู่บ้านไม้สันติ หมู่บ้านที่ยากจนที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา ให้เข้าใจถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการของเธอส่งผลเชิงบวกต่อชาวนาและสังคมด้อยโอกาส งานวิจัยของเธอได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ “พอเพียงเพื่อความยั่งยืน” ผศ.ดร.กรรณิการ์ช่วยคนด้อยโอกาสในพื้นที่ยากจนของประเทศไทย โดยสอนให้พวกเขามีทักษะที่จำเป็นในการมีชีวิตที่ดีขึ้น  

« กลับสู่หน้าหลัก

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง