Gateways School

เมือง: แฮวู้ด ลีดส์

ช่วงอายุของนักเรียน: 2-18 ปี

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน:

  • โรงเรียนไป-กลับ พร้อมหอพักสำหรับนักเรียนหลักสูตร GCSE และ A-Level

โรงเรียน Gateways เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กหญิงและเด็กชายอายุระหว่าง 2-18 ปี นักเรียนต่างชาติที่มาเรียนจะได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอังกฤษที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี หรือพักในหอพักของโรงเรียน

โรงเรียน Gateways มีความภาคภูมิใจในการให้การศึกษาที่พัฒนาทั้งด้านวิชาการและตัวบุคคล และยังเป็นหนึ่งในสิบโรงเรียนที่ได้รับการยกย่องเรื่องการส่งเสริมวิชาการ เมื่อปีที่ผ่านมา Gateways High School ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งของประเทศที่มีทักษะเสริมในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับ GCSE และเป็นลำดับเจ็ดด้านการสอนวิชาอื่น ๆ ของระดับ GCSE    

หลักการที่เรียบง่ายของโรงเรียน คือ การเรียนในชั้นเรียนขนาดเล็กที่ผู้สอนสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมให้แต่ละคนสามารถพัฒนาศักยภาพตามความถนัด จึงไม่น่าแปลกใจที่พบว่านักเรียนของโรงเรียน Gateways มักจะทำคะแนนได้ดีกว่านักเรียนของโรงเรียนอื่นในบริเวณใกล้เคียงกันซึ่งเลือกรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าเรียนตั้งแต่ต้น