หมายเหตุ: นโยบายนี้มีผลบังคับใช้สำหรับการสอบ IELTS สำหรับ UKVI เท่านั้น ซึ่งรวมถึง IELTS Life Skills ด้วย โปรดศึกษาเอกสาร เอกสารนโยบายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้สอบ IELTS แบบที่ไม่ใช่สำหรับ UKVI   

ก. การยกเลิก
คุณสามารถยกเลิกการลงทะเบียนสอบ IELTS เมื่อใดก็ได้ก่อนสอบ (ทักษะแรก) โดยแจ้งให้ศูนย์สอบของคุณทราบ เงื่อนไขการคืนเงินขึ้นอยู่กับว่าคุณยกเลิกเมื่อใด และถือว่าเป็นกรณีพิเศษหรือไม่   

1.     ระยะเวลาก่อนถึงวันสอบ 

1.1.  มากกว่า 14 วัน ก่อนวันสอบ: 
หากคุณยกเลิกการลงทะเบียนสอบ IELTS มากกว่า 14 วันก่อนสอบ คุณจะได้รับเงินคืน 75% ของค่าธรรมเนียมการสอบ*  

1.2. น้อยกว่า 14 วัน แต่มากกว่า สองวัน ก่อนวันสอบ:

หากคุณยกเลิกการลงทะเบียนสอบ IELTS น้อยกว่า 14 วัน แต่มากกว่า สองวัน ก่อนสอบ คุณจะได้รับเงินคืน 50% ของค่าธรรมเนียมการสอบ* 

1.3. ภายใน สองวัน ก่อนวันสอบ: 
หากคุณยกเลิกการลงทะเบียนสอบ IELTS น้อยกว่า สองวัน ก่อนสอบ คุณจะได้รับเงินคืน 25% ของค่าธรรมเนียมการสอบ* 

1.4.ในวันสอบหรือหลังจากวันสอบ:

หากคุณยกเลิกการลงทะเบียนสอบ IELTS ในวันสอบหรือหลังจากวันสอบ จะไม่มีการคืนเงิน  

*ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินอาจถูกหักจากธนาคารของคุณ

2. ข้อยกเว้นสำหรับผู้สอบ

คุณสามารถยื่นเรื่องกรณีพิเศษกับศูนย์สอบของคุณก่อนสอบ และภายใน ห้าวันทำการ หลังจากวันสอบ หากคุณไม่ได้เข้าสอบ ศูนย์สอบจะติดต่อกลับหาคุณภายใน เจ็ดวันทำการ หลังจากได้รับเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ ศูนย์สอบของคุณจะพิจารณาว่าคำขอของคุณถือเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ 

ศูนย์สอบจะต้องได้รับคำขอยื่นเรื่องกรณีพิเศษและหลักฐานประกอบทั้งหมดภายใน ห้าวันทำการ หลังจากวันสอบตามกำหนดการ


หากศูนย์สอบอนุมัติกรณีของคุณ คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน แต่จะมีการหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 25% *

หากศูนย์สอบไม่อนุมัติกรณีของคุณ ข้อตกลงในข้อที่ 1 จะมีผลบังคับใช้ 

เราจำกัดความกรณีพิเศษไว้ดังนี้:

 ·         สภาพทางการแพทย์ที่ส่งผลให้คุณไม่สามารถเข้าสอบหรือกระทำการใดๆ ตามปกติในวันสอบได้ โดยจำเป็นต้องมีหลักฐานประกอบเป็นใบรับรองแพทย์จากผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

 ·         หลักฐานการสูญเสียบุคคลใกล้ชิด ความบอบช้ำ หรือสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างยิ่งในรูปแบบอื่นๆ

 ·         การรับราชการทหาร 

3.   ข้อยกเว้นสำหรับศูนย์สอบ

ในสถานการณ์บางกรณีซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของศูนย์สอบ เราอาจต้องยกเลิกการสอบของคุณ สถานการณ์เหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสภาพอากาศที่รุนแรง ภัยธรรมชาติ ความไม่สงบทางการเมือง และการประท้วงหยุดงาน 

ในสถานการณ์เหล่านี้ ศูนย์สอบจะแจ้งข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และคุณจะได้รับทางเลือกต่อไปนี้:

·         รับเงินคืนเต็มจำนวน* หรือ
·         เปลี่ยนวันสอบไปเป็นวันอื่นที่คุณสะดวก
ในกรณีที่ศูนย์สอบยกเลิกการสอบด้วยสถานการณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของศูนย์สอบ นอกเหนือจากการคืนเงินเต็มจำนวนหรือเปลี่ยนวันสอบเป็นวันอื่นแล้ว

คุณยังสามารถขอรับเงินชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย ศูนย์สอบจะประเมินว่าข้อเรียกร้องของคุณสมเหตุสมผลหรือไม่ และจะมอบเงินชดเชยให้โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • ศูนย์สอบจะประเมินว่าการตัดสินใจยกเลิกการสอบนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมหรือนอกเหนือการควบคุมของศูนย์สอบ
 • เงินชดเชยที่จะมอบให้นั้นจะจำกัดเพียงค่าเดินทางและค่าที่พักเท่านั้น และจะต้อง:

  o เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการที่คุณวางแผนมาเข้าสอบในวันสอบ
  o มีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน
  o มีหลักฐานว่าไม่สามารถเรียกคืนเงินค่าเดินทางและ/หรือที่พักที่ยกเลิกไปจากผู้ให้บริการได้
  o โดยค่าใช้จ่ายที่ยังมีข้อสงสัยจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับอัตราต่ำสุดที่เหมาะสมในตลาด (ศูนย์สอบจะเป็นผู้ดำเนินการ)
 • หากคุณเดินทางไกลเกินกว่าสถานที่สอบที่ใกล้ที่พักอาศัยของคุณมากที่สุด ศูนย์สอบจะถือว่าข้อเรียกร้องของคุณไม่สมเหตุสมผล

*ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินจะถูกหักจากธนาคารของคุณ

 

ข. การเปลี่ยนวันสอบ

4.1. มากกว่า 14 วันก่อนวันสอบ:

คุณสามารถเปลี่ยนวันสอบเมื่อใดก็ได้ภายในระยะเวลามากกว่า 14 วันก่อนวันสอบ

คุณต้องเลือกวันสอบที่ว่างและอยู่ห่างจากวันสอบเดิมไม่เกิน สามเดือน หากวันสอบที่คุณเลือกอยู่ห่างจากวันสอบเดิมมากกว่า สามเดือน จะถือว่าการเปลี่ยนวันสอบของคุณเป็นการยกเลิก

คุณสามารถเปลี่ยนวันสอบได้ครั้งเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้งของการจอง

ศูนย์สอบอาจเรียกเก็บค่าดำเนินการสูงสุด 25% ของค่าธรรมเนียมการสอบ 

4.2. น้อยกว่า 14 วันก่อนสอบ:
คำขอเปลี่ยนวันสอบใดๆ ที่ยื่นเรื่องน้อยกว่า 14 วันก่อนสอบจะถือเป็นการยกเลิก โปรดดูที่ข้อ ก. การยกเลิก ในเอกสารนโยบายนี้ 

ผู้สอบสามารถส่งคำร้องขอเลื่อนการสอบได้ผ่านทางลิ้งค์นี้ https://www.eventsforce.net/britishcouncil/5604/home 

หมายเหตุ
i.ศูนย์สอบของคุณมีหน้าที่ดำเนินการคืนเงินและจัดการการเปลี่ยนวันสอบ
ii.ภายใต้ข้อ ก. 2 ศูนย์สอบมีหน้าที่ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องในกรณีพิเศษของผู้สอบ
iii.ภายใต้ข้อ ก. 3 ศูนย์สอบมีหน้าที่ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชดเชย ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการได้รับการชดเชยและจำนวนเงินชดเชยที่จะให้
iv.หากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศที่คุณลงทะเบียนสอบ IELTS ให้สิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนวันสอบที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้สอบมากกว่าสิทธิ์ที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิ่น