ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2020 เป็นต้นไป ผู้ที่ IELTS แบบ UKVI จะต้องปฏิบัติตามกฎการยกเลิกหรือเลื่อนสอบตามข้อกำหนดของ UKVI ถ้าคุณสอบก่อนวันที่ 7 เมษายน 2020 หรือไม่ได้สอบแบบ UKVI กรุณายึดตามข้อกำหนดนี้ 

หมายเหตุ: นโยบายนี้มีผลบังคับใช้สำหรับการสอบ IELTS สำหรับ UKVI เท่านั้น ซึ่งรวมถึง IELTS Life Skills ด้วย โปรดศึกษาเอกสาร เอกสารนโยบายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้สอบ IELTS แบบที่ไม่ใช่สำหรับ UKVI   

ก. การยกเลิก
คุณสามารถยกเลิกการลงทะเบียนสอบ IELTS เมื่อใดก็ได้ก่อนสอบ โดยแจ้งให้ศูนย์สอบของคุณทราบ เงื่อนไขการคืนเงินขึ้นอยู่กับว่าคุณยกเลิกเมื่อใด และถือว่าเป็นกรณีพิเศษหรือไม่   

1.     ระยะเวลาก่อนถึงวันสอบ 

1.1.  มากกว่า 14 วัน ก่อนวันสอบ: 
หากคุณยกเลิกการลงทะเบียนสอบ IELTS มากกว่า 14 วันก่อนสอบ คุณจะได้รับเงินคืน 75% ของค่าธรรมเนียมการสอบ  

1.2. น้อยกว่า 14 วัน แต่มากกว่า สองวัน ก่อนวันสอบ:

หากคุณยกเลิกการลงทะเบียนสอบ IELTS น้อยกว่า 14 วัน แต่มากกว่า สองวัน ก่อนสอบ คุณจะได้รับเงินคืน 50% ของค่าธรรมเนียมการสอบ  

1.3. น้อยกว่า สองวัน ก่อนสอบ: 
หากคุณยกเลิกการลงทะเบียนสอบ IELTS น้อยกว่า สองวัน ก่อนสอบ คุณจะได้รับเงินคืน 25% ของค่าธรรมเนียมการสอบ 

1.4.ในวันสอบหรือหลังจากวันสอบ:

หากคุณยกเลิกการลงทะเบียนสอบ IELTS ในวันสอบหรือหลังจากวันสอบ จะไม่มีการคืนเงิน  

2. ข้อยกเว้นสำหรับผู้สอบ

คุณสามารถยื่นเรื่องกรณีพิเศษกับศูนย์สอบของคุณก่อนสอบ และภายใน ห้าวันทำการ หลังจากวันสอบ หากคุณไม่ได้เข้าสอบ ศูนย์สอบจะติดต่อกลับหาคุณภายใน เจ็ดวันทำการ หลังจากได้รับเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ ศูนย์สอบของคุณจะพิจารณาว่าคำขอของคุณถือเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ 

ศูนย์สอบจะต้องได้รับคำขอยื่นเรื่องกรณีพิเศษและหลักฐานประกอบทั้งหมดภายใน ห้าวันทำการ หลังจากวันสอบตามกำหนดการ


หากศูนย์สอบอนุมัติกรณีของคุณ คุณจะได้รับเงินคืน 100%

หากศูนย์สอบไม่อนุมัติกรณีของคุณ ข้อตกลงในข้อที่ 1 จะมีผลบังคับใช้ 

เราจำกัดความกรณีพิเศษไว้ดังนี้:

 ·         สภาพทางการแพทย์ที่ส่งผลให้คุณไม่สามารถเข้าสอบหรือกระทำการใดๆ ตามปกติในวันสอบได้ โดยจำเป็นต้องมีหลักฐานประกอบเป็นใบรับรองแพทย์จากผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

 ·         หลักฐานการสูญเสียบุคคลใกล้ชิด ความบอบช้ำ หรือสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างยิ่งในรูปแบบอื่นๆ

 ·         การรับราชการทหาร 

3.   ข้อยกเว้นสำหรับศูนย์สอบ

ในสถานการณ์บางกรณีซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของศูนย์สอบ เราอาจต้องยกเลิกการสอบของคุณ สถานการณ์เหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสภาพอากาศที่รุนแรง ภัยธรรมชาติ ความไม่สงบทางการเมือง และการประท้วงหยุดงาน 

ในสถานการณ์เหล่านี้ ศูนย์สอบจะแจ้งข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และคุณจะได้รับทางเลือกต่อไปนี้:

·         รับเงินคืนเต็มจำนวน หรือ
·         เปลี่ยนวันสอบไปเป็นวันอื่นที่คุณสะดวก
ในกรณีที่ศูนย์สอบยกเลิกการสอบด้วยสถานการณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของศูนย์สอบ นอกเหนือจากการคืนเงินเต็มจำนวนหรือเปลี่ยนวันสอบเป็นวันอื่นแล้ว

คุณยังสามารถขอรับเงินชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย ศูนย์สอบจะประเมินว่าข้อเรียกร้องของคุณสมเหตุสมผลหรือไม่ และจะมอบเงินชดเชยให้โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้:

·        

ศูนย์สอบจะประเมินว่าการตัดสินใจยกเลิกการสอบนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมหรือนอกเหนือการควบคุมของศูนย์สอบ

·        

เงินชดเชยที่จะมอบให้นั้นจะจำกัดเพียงค่าเดินทางและค่าที่พักเท่านั้น และจะต้อง:

o   

เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการที่คุณวางแผนมาเข้าสอบในวันสอบ

o   

มีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน

o   

มีหลักฐานว่าไม่สามารถเรียกคืนเงินค่าเดินทางและ/หรือที่พักที่ยกเลิกไปจากผู้ให้บริการได้

o   

โดยค่าใช้จ่ายที่ยังมีข้อสงสัยจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับอัตราต่ำสุดที่เหมาะสมในตลาด (ศูนย์สอบจะเป็นผู้ดำเนินการ)

·         หากคุณเดินทางไกลเกินกว่าสถานที่สอบที่ใกล้ที่พักอาศัยของคุณมากที่สุด ศูนย์สอบจะถือว่าข้อเรียกร้องของคุณไม่สมเหตุสมผล

ข. การเปลี่ยนวันสอบ

4.1. มากกว่า 14 วันก่อนวันสอบ:

คุณสามารถเปลี่ยนวันสอบเมื่อใดก็ได้ภายในระยะเวลามากกว่า 14 วันก่อนวันสอบ

คุณต้องเลือกวันสอบที่ว่างและอยู่ห่างจากวันสอบเดิมไม่เกิน สามเดือน หากวันสอบที่คุณเลือกอยู่ห่างจากวันสอบเดิมมากกว่า สามเดือน จะถือว่าการเปลี่ยนวันสอบของคุณเป็นการยกเลิก

คุณสามารถเปลี่ยนวันสอบได้ครั้งเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้งของการจอง

ศูนย์สอบอาจเรียกเก็บค่าดำเนินการสูงสุด 25% ของค่าธรรมเนียมการสอบ 

4.2. น้อยกว่า 14 วันก่อนสอบ:
คำขอเปลี่ยนวันสอบใดๆ ที่ยื่นเรื่องน้อยกว่า 14 วันก่อนสอบจะถือเป็นการยกเลิก โปรดดูที่ข้อ ก. การยกเลิก ในเอกสารนโยบายนี้ 

หมายเหตุ
i.ศูนย์สอบของคุณมีหน้าที่ดำเนินการคืนเงินและจัดการการเปลี่ยนวันสอบ
ii.ภายใต้ข้อ ก. 2 ศูนย์สอบมีหน้าที่ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องในกรณีพิเศษของผู้สอบ
iii.ภายใต้ข้อ ก. 3 ศูนย์สอบมีหน้าที่ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชดเชย ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการได้รับการชดเชยและจำนวนเงินชดเชยที่จะให้
iv.หากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศที่คุณลงทะเบียนสอบ IELTS ให้สิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนวันสอบที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้สอบมากกว่าสิทธิ์ที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิ่น