การยกเลิกการสอบ

หากทำการยกเลิกการสอบล่วงหน้ามากกว่า 5 สัปดาห์ก่อนวันสอบ คุณจะได้รับเงินคืน โดยหักค่าธรรมเนียม 25% จากค่าสมัครสอบ

โดยการคืนเงินจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 4 - 6 สัปดาห์

สำหรับการยกเลิกการสอบ กรุณาดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลใน IELTS Cancellation Letter นำไปยื่นที่ บริติช เคานซิล สาขา สยามแควร์ หรือ ส่งอีเมล์มายัง examinations@britishcouncil.or.th (โดยจะต้องเซ็นชื่อลงบนแบบฟอร์ม) แบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้จาก download section ด้านล่าง

หากมีการยื่นใบรับรองแพทย์ ซึ่งยืนยันการเจ็บป่วยในวันสอบ ภายใน 5 วันทำการ ควบคู่กับ IELTS Cancellation Letter คุณจะได้รับเงินคืน โดยหักค่าธรรมเนียม 25% จากค่าสอบ

ใบรับรองแพทย์ที่ใช้ยื่นได้จะต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและต้องออกโดยโรงพยาบาลในประเทศไทยเท่านั้น เอกสารจากทางคลินิคจะไม่ได้รับการพิจารณา ซึ่งหากทางเราไม่ได้รับเอกสารทั้งสองอย่าง ภายใน 5 วันทำการหลังการสอบ จะถือว่าเป็นการขาดสอบและคุณจะเสียสิทธิ์ในการขอรับเงินคืน

เอกสารแจ้งการป่วยจากสมาชิกในครอบครัวจะไม่สามารถใช้แทนใบรับรองแพทย์ได้

การขอเลื่อนสอบ

หากต้องการเลื่อนสอบจากวันที่สมัครไว้ คุณสมารถยื่นเรื่องขอเลื่อนสอบได้ โดยต้องเลือกวันสอบใหม่ภายใน 3 เดือนนับจากวันสอบเดิม

การขอเลื่อนสอบ 35 วัน (5 สัปดาห์) ก่อนวันสอบนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย หากขอเลื่อนสอบ 15 วันก่อนสอบนั้นจะมีค่าธรรมเนียม 800 บาท ในกรณีเจ็บป่วย การขอเลื่อนสอบสามารถทำได้ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสอบ หากมีการยื่นใบรับรองแพทย์ที่ออกจากโรงพยาบาล (ในประเทศไทย) เท่านั้น ซึ่งการพิจารณาจะเป็นไปตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แผนกสอบเท่านั้น 

การเลื่อนสอบสามารถยื่นเรื่องได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อได้เลื่อนสอบไปแล้ว (ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนก่อนวันสอบหรือเลื่อนสอบเนื่องจากเจ็บป่วย) และหากป่วยในวันที่เลื่อนสอบอีก คุณจะไม่ได้รับเงินคืนและไม่สามารถเลื่อนสอบได้อีก

คุณจะต้องส่งใบเสร็จรับเงินตัวจริงพร้อมกรอกข้อมูลใน IELTS Postponement Letter และส่งมาที่ บริติช เคานซิล สาขา สยามแสควร์ หรือส่งอีเมลไปยัง examinations@britishcouncil.or.th