Re-scheduling and cancellation policy for those affected by Covid-19

หมายเหตุ: นโยบายนี้จะใช้กับการสอบ IELTS (เชิงวิชาการและฝึกอบรมทั่วไป) เท่านั้น, สำหรับ IELTS แบบ UKVI จะใช้นโยบายนี้  

การขอเลื่อนสอบ

คุณสามารถขอเลื่อนสอบได้ในกรณี:

 • ห้าสัปดาห์ ก่อนการสอบ (ทักษะแรก) – ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • น้อยกว่าห้าสัปดาห์ ก่อนการสอบ (ทักษะแรก) – จะถูกหักค่าธรรมเนียม 25% *
 • น้อยกว่าสามวัน ก่อนการสอบ (ทักษะแรก) – ไม่สามารถเลื่อนสอบได้ นอกจากกรณีพิเศษที่ได้ระบุไว้ตามหัวข้อด้านล่าง

การเลื่อนสอบจะต้องเลื่อนภายในสามเดือนนับจากวันสอบเดิม ในกรณีที่เลื่อนสอบไปแล้วคุณจะไม่สามารถเลื่อนสอบได้อีกและจะไม่สามารถขอคืนเงินค่าสอบได้

 

การยกเลิกการสอบ

คุณสามารถยกเลิกการสอบในกรณี:

 • ห้าสัปดาห์ ก่อนการสอบ (ทักษะแรก) – จะได้รับเงินคืน 75% ของค่าสอบ*
 • น้อยกว่า ห้าสัปดาห์ ก่อนการสอบ (ทักษะแรก) – ไม่สามารถยกเลิกการสอบได้ นอกจากกรณีพิเศษที่ได้ระบุไว้ตามหัวข้อด้านล่าง
 • การคืนเงินค่าสอบจะใช้เวลาประมาณ หกสัปดาห์

หากต้องการเลื่อนหรือยกเลิกการสอบ กรุณากรอกแบบฟอร์มการเลื่อนหรือยกเลิกการสอบแล้วส่งมาที่: examinations@britishcouncil.or.th

ข้อยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ

คุณสามารถขอเลื่อนหรือยกเลิกสอบได้เป็นกรณีพิเศษ โดยต้องมีหลักฐานยืนยัน ดังนี้:

 • กรณีป่วยหนัก
 • คนในครอบครัวเสียชีวิต
 • เกิดอุบัติเหตุ
 • ความยากลำบากอื่นๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ เหตุที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางมาสอบได้
 • ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร

คุณจะต้องส่งคำขอโดยการเขียนแบบเป็นลายลักษณ์อักษรมาถึงศูนย์สอบภายในวันทำการถัดไป นับจากวันสอบเท่านั้น พร้อมทั้งจะต้องแสดงหลักฐานให้ครบถ้วนต่อศูนย์สอบภายใน ห้าวันทำการ นับจากวันสอบ การส่งคำขอโดยปราศจากหลักฐานจะไม่ได้รับการพิจารณาในทุกกรณี ทั้งนี้ทางศูนย์สอบจะพิจารณาและตอบกลับภายใน เจ็ดวัน ทำการ

ถ้าศูนย์สอบอนุมัติคำขอของคุณแล้ว คุณสามารถทำการเลื่อนสอบได้ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือ ขอคืนเงิน ซึ่งจะได้รับเงินคืนจำนวน 75% ของค่าสอบ*

แต่ถ้าศูนย์สอบไม่อนุมัติคำขอของคุณ คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎของการเลื่อนสอบหรือยกเลิกการสอบ ดังกล่าวในหัวข้อข้างต้น

ข้อยกเว้นของทางศูนย์สอบ

ทางศูนย์สอบสามารถยกเลิกการสอบได้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ความไม่ปกติ ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำการจัดสอบได้ เช่น พายุเข้าอย่างรุนแรง, เกิดโรคระบาด, เกิดสงคราม/จลาจล
ซึ่งในกรณีนี้ทางศูนย์สอบจะแจ้งให้ผู้สอบทราบล่วงหน้าโดยเร็วที่สุดและจะให้ผู้สอบเลือกระหว่าง:

 • ขอคืนเงินเต็มจำนวน* หรือ
 • ทำการเลื่อนสอบ

* ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินจะถูกหักจากธนาคารเจ้าของบัญชี

** ศุนย์สอบจะรับเฉพาะสำเนาเอกสารทางการแพทย์ที่ออกจากทางโรงพยาบาลเท่านั้น โดยผู้สอบสามารถเก็บเอกสารตัวจริงไว้กับตนเอง ในบางครั้งทางศูนย์สอบอาจขอให้แสดงหลักฐานตัวจริงได้