วิดีโออธิบายเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมการสอบ IELTS ทักษะการฟัง เพิ่มคะแนน IELTS ด้วยความเข้าใจในหลักการและลักษณะของข้อสอบประเภทการฟังและปฎิบัติตามคำแนะนำและกลยุทธ์ของเรา

See also