พัฒนาคะแนนการสอบ IELTS ด้วยความเข้าใจส่วนประกอบของการเชื่อมประโยค ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของการให้คะแนนทักษะการเขียน ข้อแนะนำจะรวมถึงข้อแตกต่างของแต่ละชนิดคำเชื่อม การเว้นวรรค และประโยคหัวข้อ

See also