วิดีโออธิบายเรื่องความคล่อง (Fluency) และการเชื่อมโยง (Coherence) ที่จะถูกนำมาพิจารณาประเมินผลในทักษะการพูด ประกอบด้วยความยาวของการพูด การจัดลำดับความคิดอย่างสมเหตุสมผล สามารถชี้ให้เห็นทิศทางความคิด นอกจากนี้ในวิดีโอยังมีคำแนะนำ และตัวอย่างพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาความชำนาญในภาษาอังกฤษอีกด้วย