Are you a business

คุณจะทราบได้อย่างไรว่าพนักงานของคุณมีความสามารถภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่องค์กรต้องการ?

Aptis ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับระดับภาษาอังกฤษของพนักงานหรือผู้สมัครเข้าทำงานในองค์กร โดยจะช่วยให้คุณ:

  • คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานและพิจารณาเลื่อนตำแหน่งได้อย่างเหมาะสม
  • กำหนดหัวข้อการอบรมที่ให้ผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง
  • ระบุทักษะภาษาอังกฤษที่ถนัดและไม่ถนัดของพนักงานในองค์กร

เหตุผลที่ควรเลือก Aptis

  • Aptis ให้คุณเลือกได้เอง ทั้งสถานที่สอบ วันและเวลาสอบ จึงทำให้ง่ายต่อการจัดการสอบ
  • Aptis ถูกออกแบบมาให้สามารถประเมินทักษะภาษาอังกฤษได้หลากหลาย ทั้งการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง รวมถึงไวยากรณ์และคำศัพท์ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญ
  • คุณสามารถเลือกใช้เฉพาะแบบทดสอบ Aptis บางทักษะที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณได้
  • Aptis สามารถจัดสอบได้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้แท็บเล็ต การใช้คอมพิวเตอร์ หรือการใช้กระดาษและปากกา จึงทำให้ Aptis สามารถดำเนินการสอบได้สะดวกในแทบทุกสถานที่
  • Aptis ให้คุณสามารถประเมินการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานในองค์กรได้ตั้งแต่ ระดับ A1 ถึง ระดับ C จึงช่วยให้คุณสามารถประเมินพนักงานที่ทั้งเก่งและอ่อนได้ในครั้งเดียวกัน จากการใช้แบบทดสอบเดียวกัน

ประเภทขององค์กรธุรกิจที่เลือกใช้ Aptis

ADECCO POLAND สาขาของ ADECCO GLOBAL บริษัทจัดหางานชั้นนำระดับโลก

Adecco ใช้ Aptis เพื่อทดสอบระดับภาษาอังกฤษของพนักงานซึ่งทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าใน Welcome Centre โดยมีหน้าที่หลัก คือการบันทึกคำร้องของลูกค้าจากทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ซึ่งใช้ภาษาที่แตกต่างกันถึง 11 ภาษา

NETSOL TECHNOLOGIES INC ประเทศปากีสถาน บริษัทไอทีสำหรับธุรกิจการเงินและสินเชื่อระดับโลก

 NetSol ใช้ Aptis ในการสร้างมาตรฐานระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการสำหรับหลากหลายตำแหน่งในบริษัท รวมถึงการประเมินความสามารถทางภาษาของพนักงานเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์สิ่งที่ต้องการจากการอบรม เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อตำแหน่งงานได้ นอกจากนี้ Aptis ยังได้ถูกนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการสรรหาบุคลากรเข้าทำงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง