TNE Policy Dialogue
Date
จันทร์ 21 มีนาคม 2016 - 09:00 - อังคาร 22 มีนาคม 2016 - 18:00

งานสัมมนา: การสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้วยหลักสูตรการศึกษาร่วมระดับอุดมศึกษา

ร่วมกำหนดนิยามหลักสูตรการศึกษาร่วม 

21 – 22 มีนาคม 2559 โนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ 

 

งานสัมมนานี้เป็นการต่อยอดการพัฒนาแม่แบบความร่วมมือในหลักสูตรการศึกษาร่วมของไทยและสหราชอาณาจักร โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ อันจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้หลักสูตรการศึกษาร่วมจะต้องเกิดการเคลื่อนไหว ทั้งในเรื่องของการดำเนินโครงการและตัวบุคคล เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในหลากหลายทิศทาง อันก่อให้เกิดการผนึกกลยุทธ์ในการดำเนินหลักสูตรให้มีเครือข่ายกว้างไกลมากยิ่งขึ้น 

งานสัมมนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมปิดท้าย โครงการสนับสนุนหลักสูตรการศึกษาร่วมระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร (ระยะที่ 1) โดยเน้นที่การแบ่งปันประสบการณ์ การเรียนรู้จากกรณีศึกษาของสหราชอาณาจักรและเอเชียตะวันออกในเรื่องหลักสูตรการศึกษาร่วม รวมถึงพิธีมอบทุน และการสร้างเครือข่ายพันธมิตร