Date
ศุกร์ 17 กรกฎาคม 2020 -
15:30 - 16:30
สถานที่
เข้าร่วมสัมนาออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สัมนาออนไลน์ดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษผ่าน Microsoft Teams

มหาวิทยาลัยต้องปรับบทบาทของตนเองให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิมในฐานะการเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมระดับโลกโดยการควบคุมความรู้ ทรัพยากร ผู้คนและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อจัดการกับความท้าทายทางสังคม - เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในช่วง COVID-19

การสัมนาออนไลน์ครั้งที่สามนี้จะสำรวจถึงความเป็นพันธมิตรและความร่วมมือหลายภาคส่วนที่ทำหน้าที่ส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคมและธุรกิจประกอบการทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างและในภาพร่วมหลังการระบาด

เข้าร่วมสัมนาออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 

15:30 น. – 16:30 น.

 

เกี่ยวกับสัมนาออนไลน์ Higher Education Partnerships

การสัมนาออนไลน์ที่กำหนดแนวทางนโยบายของบริติช เคานซิลทางด้านความร่วมมือในระดับอุดมศึกษาในอนาคตโดยเจาะลึกถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับนานาชาติ เรามีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของสหราชอาณาจักรและประเทศในเอเชียตะวันออกเพื่อทำให้ภาคการศึกษาสามารถคาดการณ์ถึงเรื่องความท้าทายรวมไปถึงจัดการความเสี่ยงและตอบสนองต่อโอกาสที่ดีขึ้น