For English We Can promotion
Date
พุธ 15 พฤษภาคม 2013 - 00:00 - อาทิตย์ 30 มิถุนายน 2013 - 00:00
สถานที่
Bangkok

 วัตถุประสงค์โครงการ

กลุ่มบริษัท ทรู ร่วมมือกับบริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อกระตุ้นการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษให้กับคุณครูในโรงเรียนทรูปลูกปัญญา เพื่อให้ได้รับหลักการสอนที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเช่นเจ้าของภาษา เพื่อคุณครูจะได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนในโรงเรียน สร้างบรรยากาศการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างคุณครูและนักเรียนให้เกิดความสนุกสนาน เพื่อทำให้คุณครูและนักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น และให้สามารถพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งนี้เพื่อรองรับการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน Asean Economics Community (AEC) ภายในปี 2558 ซึ่งจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร

โดยในปี 2556 นี้ เป็นปีแรกที่จะดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนทรูปลูกปัญญาที่มีความพร้อมในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพจำนวน 40 โรงเรียน เข้ารับการอบรมเป็นระยะเวลา 6 เดือนและหลังการอบรมจนครบหลักสูตร จะมีการคัดเลือก 1 โรงเรียน ที่จะได้รางวัล Best English School ได้ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นคุณครูจากโรงเรียนที่อยู่ในโครงการทรูปลูกปัญญา
 • ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนมีวิสัยทัศน์มีความกระตือรือร้นที่จะกระตุ้นการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคุณครูอย่างมีประสิทธิผลเพื่อนักเรียนและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและชุมชน
 • ผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูพร้อมให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับโครงการทรูปลูกปัญญา
 • คุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้องสามารถให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาโครงการ

หากคุณครูจากโรงเรียนใดได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ผู้บริหารและคุณครูจะต้องถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรบไปพัฒนาสู่โรงเรียนและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เช่น เปิดโอกาสให้โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาศึกษาดูงานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นต้น

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ส่งบทความแสดงวิสัยทัศน์ของคุณครูที่จะเข้าร่วมโครงการ* เป็นภาษาอังกฤษ หัวข้อ "โรงเรียนของท่านเตรียมความพร้อมต้อนรับ AEC ในด้านทักษะภาษาอังกฤษของคุณครูและนักเรียนอย่างไร"
 • ส่งบทความแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา หัวข้อ "หากโรงเรียนของท่านได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการท่านจะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนในโรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างไร"

* ขอความร่วมมือให้คุณครูที่จะเข้าร่วมโครงการจัดทำและตรวจสอบบทความภาษาอังกฤษด้วยตนเองเพื่อผลประโยชน์ของคุณครูโดยตรง หากทางโครงการฯตรวจสอบทราบว่าท่านไม่ได้ทำเอง จะถูกตัดสิทธิ์โดยทันที

วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการจะพิจารณาจากบทความทั้ง 2 บทความที่ส่งเข้าเสนอพิจารณาเพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 40 โรงเรียน

สิ่งที่จะได้รับเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

 • ได้รับการอบรมหลักสูตรกระตุ้นการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคุณครูเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนสู่อาเซียน (AEC) โดยทีมงานมืออาชีพจากบริติช เคานซิล เป็นเวลา 6 เดือน เดือนละประมาณ 20 – 30 ชั่วโมง โดยรูปแบบการเรียนการสอนมีดังนี้
 • การเรียนในห้องเรียนกับทีมผู้สอนของบริติช เคานซิล ณ กรุงเทพมหานคร
 • การเรียนผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร iMeeting (Interactive)
 • การเรียนผ่านโปรแกรม Online Moodle (เนื้อหาการเรียนบนเว็ปไซต์)
 • ได้รับ iMeeting Account เพื่อใช้ในการเรียนผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นระยะเวลา 6 เดือน web cam และ head set 1 ชุด
 • โอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับรางวัล Best English School นำผู้บริหารโรงเรียน 1 คน คุณครู 1 คน และนักเรียน 3 คน รวมจำนวน 5 คน ไปทัศนศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 6 วัน โดยหลังเข้าร่วมหลักสูตรครบตามเงื่อนไข ทางโครงการฯ จะทำการทดสอบวัดผลครูและนักเรียน เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่นำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรม ไปพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนได้อย่างเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ระยะเวลาดำเนินงาน

 • เปิดรับสมัครผลงาน 15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2556
 • คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน 1 กรกฎาคม 2556
 • ประกาศผลการคัดเลือก 40 โรงเรียน 8 กรกฎาคม 2556
 • ประกาศผลทาง www.britishcouncil.or.th และ www.trueplookpanya.com
 • แจ้งผลการคัดเลือกทางจดหมายและ e-mail ไปยังโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก
 • ปฐมนิเทศน์โครงการและทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ 15 – 16 กรกฎาคม 2556
 • การอบรมหลักสูตร 15 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2556
 • คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานยอดเยี่ยม 5 โรงเรียน 1 พฤศจิกายน 2556
 • คณะกรรมการลงพื้นที่ 5 โรงเรียนที่เข้ารอบสุดท้าย 1 พฤศจิกายน– 30ธันวาคม 2556
 • ประกาศผลการตัดสินโรงเรียนชนะเลิศ Best English School 31 มกราคม 2557
 • Best English School เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ 9 มีนาคม – 14 มีนาคม 2557*

*วันและเวลาในการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง