Date
อังคาร 10 ตุลาคม 2017 -
13:00 - 16:30

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับบริติช เคานซิล ประเทศไทยมีกำหนดจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการการสนับสนุนความเป็นนานาชาติอุดมศึกษาในประเทศไทยด้านการศึกษาร่วม (Transnational Education) ปีที่ 2 ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาไทยที่สนใจเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการดังกล่าว สามารถเสนอผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ จำนวน 2 คน และสามารถดาวน์โหลดร่างกำหนดการประชุมและแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมได้ที่นี่ โดยขอให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมไปยัง E-mail: chontichaohec@gmail.com หรือโทรสาร 0 2354 5570  ภายในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการการสนับสนุนความเป็นนานาชาติอุดมศึกษาในประเทศไทยด้านการศึกษาร่วม (Transnational Education) ปีที่ 2

 

นอกจากนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณกันตนัช ชายะพงศ์ โทรศัพท์ 0 62 595 1320 หรือ E-mail: kantanach.chayapong@britishcouncil.or.th 

และคุณชลธิชา ประทุมทอง โทรศัพท์ 0 2610 5406 หรือ E-mail: chontichaohec@gmail.com