เขียนอธิบาย Line Graph อย่างไรให้ Work! - IELTS Task1

ลักษณะของ Line Graph เป็นการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของ Data ภายใต้ timeframe ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นผู้สอบจึงควรที่จะต้องรู้ถึงคำศัพท์และไวยากรณ์ ที่จะใช้สำหรับการเรียนอธิบาย Line Graph ดังนั้นใน article นี้จะพูดถึงคำศัพท์รวมถึง Tips สำคัญสำหรับการอธิบาย Line Graph สำหรับ IELTS Writing Task 1

กลุ่มไม่มีการเปลี่ยนแปลง

● Unchanged

● Stabled at

● Remained constant

กลุ่มที่เปลี่ยนแปลงลดลงไม่มาก

● Went down moderately

กลุ่มลดลงยังจุดต่ำสุด

● Reached a trough

● Hit a low of

กลุ่มเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

● Climbed dramatically

● Increased dramatically

กลุ่มเพิ่มขึ้นไปยังจุดที่สูง

● Hit a high of

● Reached a high of

กลุ่มจุดสูงสุด

● Peaked at

● Reached a peak of

กลุ่มการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่มาก

● Rose steadily

● Grew steadily

Grammar Tip

❖ Verb + Adverb

ตัวอย่าง: The population in the city increased significantly.

❖ There + was + a/an/the + Adjective + Noun

ตัวอย่าง: There was a significant increase in the population in the city.

See also