เขียนอธิบาย Line Graph อย่างไรให้ Work! - IELTS Task1

ลักษณะของ Line Graph เป็นการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของ Data ภายใต้ timeframe ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นผู้สอบจึงควรที่จะต้องรู้ถึงคำศัพท์และไวยากรณ์ ที่จะใช้สำหรับการเรียนอธิบาย Line Graph ดังนั้นใน article นี้จะพูดถึงคำศัพท์รวมถึง Tips สำคัญสำหรับการอธิบาย Line Graph สำหรับ IELTS Writing Task 1

กลุ่มไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 • Unchanged
 • Remained stable at
 • Remained constant

กลุ่มที่เปลี่ยนแปลงลดลงไม่มาก

 • Went down moderately

กลุ่มลดลงยังจุดต่ำสุด

 • Reached a trough
 • Hit a low of

กลุ่มเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 • Climbed dramatically
 • Increased dramatically

กลุ่มเพิ่มขึ้นไปยังจุดที่สูง

 • Hit a high of
 • Reached a high of

กลุ่มจุดสูงสุด

 • Peaked at
 • Reached a peak of

กลุ่มการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่มาก

 • Rose steadily
 • Grew steadily

Grammar Tip

❖ Verb + Adverb

ตัวอย่าง:

The population in the city increased significantly.

❖ There + was + a/an/the + Adjective + Noun

ตัวอย่าง:

There was a significant increase in the population in the city.

See also