เกี่ยวกับคอร์สนี้

นักเรียนที่ต้องการจะเรียนคอร์ส IELTS Extension Skills จะต้องผ่านการเรียน IELTS Preparation ทั้ง 2 คอร์ส หรือมีคะแนนสอบ IELTS 6.0 ขึ้นไป หรือมีผลคะแนนจากสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน

สำหรับคอร์สนี้ จะไม่มีการเรียนการสอนในส่วนของการสอบอ่าน ดังนั้น หากหากนักเรียนยังไม่เคยทำการสอบ IELTS มาก่อน ควรจะเรียนคอร์ส IELTS Preparation ก่อน

สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้

  • เพิ่มความสามารถในการทำข้อสอบโดยการเน้นการใช้เทคนิคในระดับที่สูงขึ้น
  • พัฒนาทักษะการพูดและการฟังโดยการใช้กลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้จริงในวันสอบ
  • การพัฒนาทักษะการเขียนโดยฝึกฝนจากตัวอย่างคำถามที่พบได้บ่อยในข้อสอบการเขียน

ระยะเวลาของหลักสูตร

เราเปิดสอนคอร์สระยะเวลา 3 - 10 สัปดาห์ตลอดทั้งปี รวมทั้งหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

เทอม 1 พฤษภาคม - กรกฎาคม
เทอม 2 กรกฎาคม - ตุลาคม
เทอม 3 ตุลาคม - ธันวาคม
เทอม 4 มกราคม - มีนาคม
ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน มีนาคม - พฤษภาคม

Where is this course taught?

รายละเอียดของคอร์ส

 IELTS Extension Skills แบ่งออกเป็น 2 คอร์ส คือ คอร์ส A (การเขียน) และคอร์ส B (การพูดและการฟัง) ซึ่งผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนคอร์สใดก่อนหลังก็ได้ตามต้องการ แต่จะต้องเรียนให้ครบทั้ง 2 คอร์สก่อนที่จะเริ่มเรียนคอร์สระดับต่อไป

IELTS Extension Skills A (การเขียน)

คอร์สนี้จะช่วยพัฒนาทักษะด้านการเขียนผ่านการฝึกฝนจากตัวอย่างคำถามที่พบบ่อยในข้อสอบ

เนื้อหาประกอบด้วย

• การวิเคราะห์คำถาม

• การรวบรวมความคิด

• การเน้นหัวข้อสำคัญ

• การเรียบเรียงเนื้อหา

• การเปรียบเทียบและความแตกต่าง

• การอธิบายและการบรรยาย

• การใช้กลุ่มคำเชื่อม

หลังจากเรียนจบคอร์สนี้ ผู้เรียนจะสามารถเขียนเรียงความในหลายๆหัวข้อได้อย่างเป็นระบบ

IELTS Extension Skills B (การฟังและการพูด)

คอร์สนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้กลยุทธ์ที่เรียนมาในการสอบฟังและพูดในการสอนเพื่อเพิ่มคะแนนสอบ IELTS ให้มากขึ้นกว่าเดิม

การเรียนการสอนในแต่ละคอร์สประกอบด้วย

  • การสอนที่เน้นแนวทางและเทคนิคเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถรับมือกับคำถามรูปแบบต่างๆในการสอบ
  • การฝึกฝนเพื่อเสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการทำข้อสอบ
  • การฝึกทำตัวอย่างขัอสอบจากหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และเอกสารประกอบการเรียน
  • คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับวันสอบจริง

รอบเวลา

 IELTS Extension Skills แบ่งออกเป็น 2 คอร์ส คือ คอร์ส A (การเขียน) และคอร์ส B (การพูดและการฟัง) ซึ่งผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนคอร์สใดก่อนหลังก็ได้ตามต้องการ แต่จะต้องเรียนให้ครบทั้ง 2 คอร์สก่อนที่จะเริ่มเรียนคอร์สระดับต่อไป โดยจะเรียนทั้งหมด 30 - 40 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 3 - 10 สัปดาห์  

 

เทอม 4

รอบวันเสาร์และอาทิตย์:  18 มกราคม - 23 มีนาคม 2558

 

เทอม 3

รอบวันเสาร์และอาทิตย์:  18 ตุลาคม 2557 - 11 มกราคม 2558

 

เทอม 4

รอบวันเสาร์และอาทิตย์:  17 มกราคม - 22 มีนาคม 2558

 

 

 *ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สยามสแควร์

วัน เวลา
ส/อา. 15:00 - 17:00