Be Inspired by UK Alumni

ศิลปะและการออกแบบ ชาริณี อรรถจินดา

ชาริณี อรรถจินดา จบปริญญาโทด้าน Creative Practice for Narrative Environments ปัจจุบันเป็นสถาปนิกที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฐิติ สิริธนากร

ฐิติ สิริธนากร จบการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ปัจจุบันเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

มนุษยศาสตร์ ณุภาคย์ เจริญศิริสุนทร

ณุภาคย์ เจริญศิริสุนทร จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านภาษาศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตร์ ทีปกร โกมลพันธ์พร

ทีปกร โกมลพันธ์พร จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ ปัจจุบันเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเขียว

บริหารธุรกิจ ประกายวรรณ แสงวิโรจนากุล

ประกายวรรณ แสงวิโรจนากุล จบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่บริหารที่ AIA Thailand

สังคมศาสตร์ ผศ.เสกสิริ นิวัติศัยวงศ์

ผศ.เสกสิริ นิวัติศัยวงศ์ จบปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิศวกรรมศาสตร์ วีรพงษ์ นภาพงษ์จันทรา

วีรพงษ์ นภาพงษ์จันทรา จบปริญญาโทด้านวิศวกรรมและการบริหารนวัตกรรม ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจ

สังคมศาสตร์ หฤทัย คงศักดิ์

หฤทัย คงศักดิ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสตรีศึกษา ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตอังกฤษ

บริหารธุรกิจ อาทร พร้อมพัฒนภัค

อาทร พร้อมพัฒนภัค จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านธุรกิจและการบริหาร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสร้างเจ้าของธุรกิจ (MME) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นิติศาสตร์ เสฏฐา เธียรพิรากุล

เสฏฐา เธียรพิรากุล จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายพาณิชย์และการค้าระหว่างประเทศ ปัจจุบันเป็นพนักงานอัยการที่สำนักงานอัยการสูงสุด