Bellerbys College / International Study Centres UK

เมือง: หลากหลายเมือง

ภูมิภาค: -

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน:

  • โรงเรียนประจำ
  • วิชาการก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathways to higher education) 
  • หลักสูตรปริญญาตรีปี 1 และหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนปริญญาโท

Bellerbys College เป็นส่วนหนึ่งของ Study Group International ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่มุ่งมั่นที่จะให้บริการหลักสูตรด้านการศึกษา อาชีวศึกษาและภาษาอังกฤษที่ครบวงจร

Bellerbys College ก่อตั้งขึ้นในปี 1959 เป็นแผนกวิชาการของ Study Group International   Bellerbys เชี่ยวชาญในการจัดการหลักสูตรคุณภาพเพื่อการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และหลักสูตรระดับมัธยมสำหรับนักเรียนต่างชาติ  Bellerbys มีศูนย์อยู่ในสามแห่ง ได้แก่ Brighton, Cambridge และ London ซึ่งแต่ละแห่งมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่านักเรียนจะสามารถบรรลุศักยภาพได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการศึกษา

Study Group เป็นผู้นำด้านการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเข้ามหาวิทยาลัยระดับโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางวิชาการ ปูทางสู่อาชีพที่ดี และประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นทักษะที่จำเป็นในอนาคต เราเปิดสอนหลักสูตรเฉพาะบุคคล ทั้งด้านวิชาการ ภาษาอังกฤษ และมีการเรียนแบบออนไลน์ที่เริ่มตั้งแต่ระดับมัธยมปลายขึ้นไป จนถึงหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Study Group มีโรงเรียนเป็นของตนเอง และทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วสหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก เราช่วยสร้างฝันของนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นให้เป็นจริง แม้มีพื้นฐานการศึกษาที่หลากหลาย เตรียมความพร้อมพวกเขาสู่ความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนสามารถเลือกเรียนแบบประจำ หรือไป-กลับ ได้จากศูนย์การเรียนนานาชาติ (International Study Centre - ISC) ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรปรับพื้นฐานจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาการ และทักษะด้านสังคม ซึ่งนักเรียนจำเป็นจะต้องใช้จริงในมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้ชีวิตในสังคม หลักสูตรของสถาบันสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้นักเรียนเพื่อเติมเต็มเป้าหมายด้านวิชาการและการประกอบอาชีพในอนาคต 

ทุก ๆ ปี เรามีนักเรียนสมัครเข้าเรียนกว่า 63,000 คน จากกว่า 170 ประเทศทั่วโลก และได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรด้านการส่งเสริมนักเรียนต่างชาติเพื่อศึกษาต่อ เข้าถึงความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน และการันตีความก้าวหน้าของนักเรียน เพื่อให้พวกเขามีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนอันยอดเยี่ยม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  นักเรียนสามารถเลือกเรียนแบบประจำ หรือไป-กลับ ได้จากศูนย์การเรียนนานาชาติ (International Study Centre - ISC) ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรปรับพื้นฐานจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาการ และทักษะด้านสังคม ซึ่งนักเรียนจำเป็นจะต้องใช้จริงในมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้ชีวิตในสังคม หลักสูตรของสถาบันสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้นักเรียนเพื่อเติมเต็มเป้าหมายด้านวิชาการและการประกอบอาชีพในอนาคต 

ทุก ๆ ปี เรามีนักเรียนสมัครเข้าเรียนกว่า 63,000 คน จากกว่า 170 ประเทศทั่วโลก และได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรด้านการส่งเสริมนักเรียนต่างชาติเพื่อศึกษาต่อ เข้าถึงความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน และการันตีความก้าวหน้าของนักเรียน เพื่อให้พวกเขามีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนอันยอดเยี่ยม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.studygroup.com