• เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร ที่ผลิตงานวิจัยเพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจ ร่วมด้วยสถาบันอื่น ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด Imperial College London และ University College London
  • 81% ของงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดทำได้รับการการันตีคุณภาพระดับ ‘world-leading’ และ ‘internationally excellent’ ข้อมูลจาก (REF) 2014
  • 96% ของบัณฑิตที่จบการศึกษาได้งานทำหรือเลือกศึกษาต่อ (ข้อมูลจาก DLHE longitudinal 2017)
  • หลักสูตรที่เปิดสอนใน Management School ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก 3 สถาบัน (AMBA, EQUIS, AACSB International)
  • เป็น 1 ใน 50 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการบินและการผลิต (ข้อมูลจาก QS World Rankings 2018)
  • เป็นสถาบันมีจำนวนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) มากที่สุดในสหราชอาณาจักร (ข้อมูลจาก HESA 2016/17)

มหาวิทยาลัย Cranfield เป็นสถาบันระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาเทคโนโลยีและการจัดการ ด้วยเนื้อหาการเรียนที่นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง เน้นทักษะตามหลักอุตสาหกรรม และมีพันธมิตรกับองค์กรและบริษัทกว่า 1,500 แห่งที่ช่วยผลักดันให้สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญได้ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และพันธมิตรของมหาวิทยาลัย ล้วนได้รับประโยชน์จากกระบวนการทำงานที่ส่งเสริมองค์ความรู้ของสถาบันในภาพรวม เรามีงานวิจัยระดับ cutting-edge ที่ทำร่วมกับพันธมิตรทางการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตของสถาบันมีทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและการจัดการได้ตามแบบที่อุตสาหกรรมต้องการ โดยกว่าครึ่งหนึ่ง (50.5%) ของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมการบินทั้งหมดในสหราชอาณาจักรศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย Cranfield (ข้อมูลจาก HESA 2016/17) 

หลักสูตรการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

MSc Aerospace Vehicle Design 

MSc Aerospace Dynamics 

MSc Flight Dynamics 

MSc Aircraft Engineering 

MSc Thermal Power 

MSc Advanced Lightweight Structures and Impact 

MSc Astronautics and Space Engineering

MSc Air Transport Management 

MSc Airport Planning and Management 

MSc Safety and Accident Investigation 

MSc Airworthiness

MSc Safety and Human Factors in Aviation