Ackworth School

Ackworth เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนทั้งแบบประจำและไป-กลับ กว่า 230 ปีมาแล้ว เราได้คงความรักในการสอนและการเรียนรู้ เราภูมิใจในแบบแผนของเราและการให้คุณค่าของครอบครัวเท่าๆ กับแนวทางการสอนที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมเพื่อสหศึกษา

Ackworth เป็นโรงเรียนที่มีพลังและมีหัวคิดก้าวหน้า เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคคลกรที่มีความสามารถในการปรับตัว มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ เราสนับสนุนให้นักเรียนของเรากล้าแสดงออกด้วยความมั่นใจตามแนวทางของเควกเกอร์ซึ่งเป็นกลุ่มชุมชนคริสเตียนที่ให้ความสำคัญกับการพูดอย่างให้เกียรติคนอื่นแต่ก็ยังคงมั่นกับตัวตนและสิ่งที่ตัวเองเชื่อ

โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในชนบทที่สวยงามใน Yorkshire เราเปิดสอนนักเรียนหลายระดับชั้นตั้งแต่วัยก่อนอนุบาลไปจนถึงระดับ sixth form รับทั้งนักเรียนประจำและไป-กลับ

โอกาสที่เรามอบให้นักเรียนรวมถึง

  • ศักยภาพในด้านวิชาการ
  • สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและสนับสนุนการเรียนรู้
  • สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ
  • สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา ดนตรี การละคร ศิลปะการออกแบบ และกิจกรรมสันทนาการที่ยอดเยี่ยม

โปรดมาเยี่ยมชมโรงเรียนของเรา เราหวังว่าจะได้ต้อนรับคุณสู่ Ackworth

นับตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนในปี คศ.1779 Ackworth ได้เป็นโรงเรียนประจำแบบสหศึกษา ปัจจุบัน หนึ่งในสามของนักเรียนระดับมัธยมปลายเป็นนักเรียนประจำ มีหอพักนักเรียนแยกชายหญิง แต่ละหอพักมีการดูแล แนะแนว และสนับสนุนด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละวัย