ทักษะอะไรบ้างที่เด็กในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องมี

เมื่อโลกเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 คุณพ่อคุณแม่คงเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแทบทุกมิติ ไม่ว่าจะการติดต่อสื่อสารที่ผู้คนจากทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างรวดเร็ว เรามีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน โทรศัพท์มือถือคือศูนย์รวมทุกอย่างที่ต้องการ หุ่นยนต์เข้ามาทำงานร่วมกับคนมากขึ้น และเมื่อลูกเติบโตขึ้นโลกก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงมากขึ้น

บริติช เคานซิล เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้นในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานและได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน เราจึงออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมในยุคศตวรรษที่ 21  ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการเตรียมพร้อมอนาคตไปพร้อมกับคอร์สเรียนทั้ง 6 ระดับของ Primary Plus ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ กล้าสื่อสารได้อย่างมั่นใจ เก่งรอบด้านทั้งภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม และการใช้ชีวิต รวมถึงเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเพื่ออนาคตที่สดใสของเด็ก ๆ

สำหรับทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 Tony Wagner อาจารย์และผู้ร่วมก่อตั้ง Change Leadership Group แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดให้ความสำคัญกับ ‘ทักษะทางสังคม’ หรือ Soft Skills มากเป็นพิเศษ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความเป็นผู้นำ ฯลฯ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีทักษะอื่น ๆ ที่ต้องให้ความสำคัญเช่นกัน ซึ่งสามารถเขียนออกมาเป็นสูตรในเชิงวิชาการได้ว่า 3R x 7C   

3R คือ ทักษะด้านความรู้ หรือ Hard Skills ได้แก่

- Reading (อ่านออก) 

- (W)Riting (เขียนได้)

- (A)Rithmetic (คิดเลขเป็น)

7C หรือ ทักษะทางสังคม หรือ Soft Skills ได้แก่

- Critical thinking & Problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)

- Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม)

- Cross-cultural understanding (ทักษะความเข้าใจต่างวัฒนธรรม)

- Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้นำ)

- Communications, Information & Media literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ)

- Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

- Career & Learning skills (ทักษะด้านอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)

จะเห็นว่าทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ล้วนเป็นสิ่งใหม่ ซึ่งส่งผลให้ทั้งระบบการศึกษาจะต้องปรับรูปแบบการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับเแนวโน้มของโลก บริติช เคานซิลจึงตอบโจทย์นี้ ด้วยเป็นการเรียนแบบ Sustained Shared Thinking ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของนักเรียนเป็นหลัก ครูผู้สอนต้องมีความเข้าใจ และมีการเรียนการสอนแบบใกล้ชิดในชั้นเรียน ใส่ใจในพัฒนาการของเด็ก เข้าใจความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ภายใต้บรรยากาศการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากล เป็นแบบนานาชาติที่มีความสนุกและเป็นมิตร ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ และเน้นให้เด็กสามารถนำไปใช้งานได้จริง