Imperial College London

Subject: MSc in Molecular Medicine and a PhD in Clinical Medicine Research

ผู้ชนะรางวัล UK Alumni Awards สาขา Entrepreneurial Award

ดร. ธีรพงศ์ มีผลงานมากมาย ที่มีความโดดเด่นในวงการวิชาการ รวมถึงเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมทางด้านสัตวแพทย์ โดยได้รับรางวัลต่างๆ มากมายจากเวทีแข่งขันนวัตกรรมระดับนานาชาติหลายรางวัล และมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจำนวนหลายรายการ รวมไปถึงผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอีกหลายผลงาน ซึ่งล้วนเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบนําส่งโดยใช้นาโนเทคโนโลยีในการนําส่งแบบมุ่งเป้าประสิทธิภาพสูง ของยา วัคซีน ชีววัตถุและสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากสมุนไพร เพื่อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยาและวัคซีนสําหรับป้องกันและรักษาโรคในคนและสัตว์ หนึ่งในตัวอย่างผลงานที่มีความโดดเด่นที่ ดร. ธีรพงศ์และทีมวิจัยที่ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น ได้แก่ การพัฒนาวัคซีนสำหรับปลาเศรษฐกิจ โดยอาศัยระบบตัวพานาโนเทคโนโลยี ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าว ทำให้การให้วัคซีนปลาสามารถทำแบบแช่ได้ ซึ่งทำได้ง่าย สะดวก ประหยัดเงินและเวลา ทำได้กับปลาทีละจำนวนมากๆ ไม่ทำให้ปลาบาดเจ็บหรือบอบช้ำ โดยนาโนวัคซีนดังกล่าวถูกพัฒนาจนสามารถทดแทนการให้วัคซีนแบบดั้งเดิมที่ต้องฉีดปลาทีละตัวได้ โดยให้ผลในการป้องกันโรค ลดความเสียหายที่เกิดจากการติดเชื้อในปลาเศรษฐกิจสำคัญของไทย เช่น ปลานิล

Imperial College London ไม่เพียง แต่ช่วยให้เขาเติบโตขึ้นในฐานะนักวิทยาศาสตร์แต่ Imperial Ecosystem ซึ่งเป็นสังคมการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการทำงานร่วมกันแบบสหวิชา ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ทั้ง วิศวกร แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ สิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้ธีรพงศ์ กลายเป็นนักนวัตกร ที่มีความเป็นผู้ประกอบการ รู้จักคิดค้น ริเริ่มแนวคิดนวัตกรรมใหม่ หรือแนวทางและโอกาสทางธุรกิจอย่างแตกต่าง

นอกจากนี้ ดร. ธีรพงศ์ ยังปรารถนาที่จะมีบทบาทในการสร้างกำลังคนของประเทศไทยในอนาคต โดยให้ความสำคัญกับนักวิทยาศาสตร์ผู้มีหัวใจของผู้ประกอบการ ในลักษณะเดียวกันกับการศึกษาในสหราชอาณาจักรที่ได้ช่วยหล่อหลอมเขาขึ้นมาในวันนี้